Uppförandekod

Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångspunkt i våra värderingar; Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet med att bygga långvariga relationer med våra närmaste intressenter som kunder, partners, leverantörer, medarbetare, styrelse och ägare. Men vår uppförandekod bidrar även till att bygga förtroende i relationer med myndigheter i olika länder och i vår förmåga att rekrytera nya medarbetare.

Uppförandekoden gäller i alla länder där Resurs har verksamhet, för alla anställda, chefer, personer i ledande befattning och styrelseledamöter. Våra chefer har ett särskilt ansvar att alltid agera som goda förebilder, uppmuntra ett etiskt förhållningssätt och ta hänsyn till uppförandekoden vid planering av arbetet.

Koden bygger på internationellt överenskomna regler, främst de tio principerna i FN:s Global Compact. Resurs ska upprätthålla ett antal grundläggande riktlinjer som avser mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, yttre miljö och anti-korruption.