Resurs Holdings valberedning utsedd

Vid årsstämman den 4 april 2016 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning till årsstämman 2017.

Den 31 augusti 2016 var de fyra största aktieägarna i Resurs Holding Nordic Capital via Cidron Semper LTD, Waldakt AB (fam Bengtsson), Swedbank Robur och Handelsbanken fonder. Swedbank Robur har avsagt sig sin plats i valberedningen och därför har Andra AP-fonden såsom femte största ägare tillfrågats.

Valberedningen i Resurs Holding har nu konstituerats och består av ordförande Robert Furuhjelm, Nordics Capitals ägarbolag Cidron Semper LTD, med 34,9% av ägandet i Resurs Holding per den 31 augusti, Martin Bengtsson, Waldakt AB (28,6%), Staffan Ringvall, Handelsbanken Fonder (3,8%),Ulrika Danielsson, Andra AP-fonden (3,2%) och Resurs Holdings styrelseordförande Jan Samuelson. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter av 70,05 procent av rösterna i bolaget.

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag lämnas in senast den 28 februari 2017. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida. Resurs Holdings årsstämma 2017 kommer att äga rum i Helsingborg den 28 april 2017.

Aktieägarna i Resurs Holding AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till henrik.winberg@resurs.se eller:

Resurs Holding AB, Attention: Chief Governance Officer Henrik Winberg, Box 22 209, 250 24 Helsingborg, 042-38 20 00

För ytterligare information, kontakta;

Henrik Winberg, Chief Governance Officer, henrik.winberg@resurs.se, +46736612194

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46707638125