Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har fått en anmärkning och en sanktionsavgift om 35 miljoner kronor av Finansinspektionen

Finansinspektionen har beslutat att ge Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank en anmärkning och att Resurs Bank ska erlägga en sanktionsavgift om 35 miljoner kronor.

Skälet till Finansinspektionens beslut är att Resurs Bank under perioder mellan november 2012 och september 2015 beräknat och rapporterat kapitaltäckning på en annan nivå inom den dåvarande koncernen än vad som föreskrevs enligt tillämpliga regler samt att, till följd av dåvarande koncernstruktur, kärnprimärkapitalet och den totala kapitalrelationen under sådana perioder inte uppfyllde relevanta kapitalkrav.

När Resurs Bank i september 2015 upptäckte den felaktiga rapporteringen, informerades Finansinspektionen och felaktigheten åtgärdades. Rapporteringsfelet har inte inneburit några praktiska eller ekonomiska konsekvenser för vare sig banken, dess kunder eller ägare.

Information om detta ärende hos Finansinspektionen har redogjorts för i Resurs Holdings kvartalsbokslut för tredje kvartalet 2015 samt i helårsbokslutet för Resurs Holding och Resurs Bank samt i prospektet i samband med Resurs Holdings börsnotering i april 2016.

Någon reservation för sanktionsavgiften har inte gjorts i Resurs Holdings eller Resurs Banks räkenskaper utan kommer att belasta resultatet för tredje kvartalet 2016.

Nordic Capitals ägarbolag, Cidron Semper Ltd. har åtagit sig att hålla Resurs skadeslöst för den del av sanktionsavgiften som överstiger 20 miljoner kronor, det vill säga 15 miljoner kronor, genom att tillhandahålla ett ovillkorat aktieägartillskott.

För ytterligare information, kontakta;

Ronny Persson, Chefsjurist Resurs Bank +4642382064

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46707638125

Denna information är sådan information som Resurs Holding/Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 september 2016 kl.08.50 CET.

Om Resurs Holding
Resurskoncernen, som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor om sammanlagt 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av andra kvartalet 2016 uppgick antalet anställda till cirka 720 personer och låneportföljen till cirka 19,6 miljarder kronor. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.