Resurs Holding skjuter upp årsstämman samt ger information med anledning av Corona

Givet den situation som Coronavirusets spridning orsakat och som en följd av Finansinspektionens tillkännagivande den 24 mars 2020 om att banker förväntas avstå med vinstutdelningar till dess rådande situation har klarnat, har Resurs Holdings styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman 2020 till ett senare datum.

Styrelsen har som tidigare kommunicerats föreslagit att årsstämman beslutar om en utdelning om 2 kronor och 10 öre per aktie, och styrelsens inställning är att Resurskoncernens starka kapitalposition och solida finansiella ställning alltjämt tillåter en sådan utdelning. Styrelsen avser dock att nu analysera och överväga situationen ytterligare, inklusive Finansinspektionens tillkännagivande rörande bankernas vinstutdelningar.

Resurskoncernen har en stark finansiell ställning och kapitalpositionen är stabil och stark.  Resurskoncernen påverkas liksom samhället i stort av Coronavirusets spridning. Resurs kan konstatera att vissa av koncernens partners inom detaljhandeln påverkas negativt, och att detta i viss utsträckning kommer att påverka affärsområdet Retail Finance. Resurs ser även en viss minskad efterfrågan inom affärsområdet Consumer Loans, men fortsatt stabila flöden i bankens inlåningsverksamhet.

Det är i nuläget inte möjligt att närmare bedöma vilka effekter Coronavirusets spridning kommer att få för Resurskoncernen framöver, men det ska betonas att Resurskoncernen har god rutin och erfarenhet av bevakning av och beredskap för konjunktursvängningar och följer och analyserar kontinuerligt det pågående händelseförloppet samt vidtar åtgärder för att begränsa dess effekter. Som exempel kan nämnas att Resurs, precis som under finanskrisen 2008, infört åtstramningar i kreditscorekort. Bolagets största fokus är att finnas till hands för kunder och partners och att upprätthålla så god service som möjligt genom denna period.

Det nya datumet för årsstämman kommer att tillkännages så snart som möjligt, och kallelse till årsstämman kommer att ske senast fyra veckor före stämman. Ett eventuellt beslut om att ändra det tidigare förslaget om vinstutdelning kommer att offentliggöras så snart det kan ske. Årsstämman kommer att äga rum senast den 30 juni 2020.

Mer information:
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se
+46 70 781 65 58

Denna information är sådan information som Resurs Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 kl. 08:30 CET.

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 750 personer och låneboken till 31,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.