Resurs Holding delårsrapport januari—mars 2020

1 januari – 31 mars 2020

  • Utlåning till allmänheten ökade med 7% till 31 148 MSEK.
  • Rörelsens intäkter uppgick till 897 MSEK (896). Volatiliteten på finansiella marknader ledde till orealiserade negativa värdeförändringar i framförallt Solids placeringsportfölj på balansdagen. Detta påverkade posten nettoresultat av finansiella transaktioner med -51 MSEK. Viss återhämtning har skett under början på andra kvartalet med stigande börser. Justerat för detta ökade rörelsens intäkter med 6% och uppgick till 948 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 269 MSEK (378). Banken ser inga tecken på försämrad betalningsförmåga hos sina kunder. Efter en samlad konservativ och framåtblickande bedömning i enlighet med IFRS9 gjordes en extra kreditreservering om -75 MSEK. Rörelseresultatet, justerat från den extra kreditreserveringen om -75 MSEK och nettoresultat av finansiella transaktioner om -51 MSEK uppgick det till 395 MSEK, en ökning med 5%.
  • Resultat per aktie minskade med 31% till 1,02 SEK, justerat av ovanstående poster uppgick resultat per aktie till 1,51 SEK.
  • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 38,5% (40,1%).
  • Kreditförlustnivån uppgick till 3,4% (2,2%), varav 1,0 procentenhet av kreditförlustnivån avser den extra kreditreserveringen.
  • Kärnprimärkapitalrelation uppgick till 13,7% (13,1%) och total kapitalrelation uppgick till 16,2% (15,1%).
  • Årsstämman äger rum den 17 juni 2020. Styrelsen har vidare konstaterat att bolagets finansiella ställning är stark, men föreslår att beslut om utdelning skjuts upp och istället behandlas vid extra bolagsstämma när konsekvenserna av Covid-19 bättre kan överblickas. Resurs Holdings utdelningspolicy ligger fast.

” Resurs försäljning har börjat återhämta sig under senare delen av april ”

Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

Mer information:

Kenneth Nilsson, CEO, kenneth.nilsson@resurs.se; +46 42 382000
Christina Kassberg, CFO & Head of IR, christina.kassberg@resurs.se; +46 42 382000
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se +46 70 781 65 58

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 07:30 CET.

OM RESURS HOLDING

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på 6,2 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 745 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.