Resurs Holding Delårsrapport januari-juni 2018

”Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder. Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelseresultatet i kvartalet ökade med 10 procent till 374 MSEK.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

1 april—30 juni 2018*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 19% till 26 626 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 13% till 868 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 10% till 374 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 10% till 1,44 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 41,6% (42,1%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (1,8%)

1 januari—30 juni 2018*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 19% till 26 626 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 10% till 1 673 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 9% till 718 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 9% till 2,77 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance uppgick till 41,2% (42,4%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (1,8%)
 • Utdelning för halvåret föreslås av styrelsen till 1,65 SEK per aktie. Detta är en ökning med 10% jämfört med halvårsutdelningen hösten 2017 då vi delade ut 1,50 SEK per aktie.

VD Kommenterar

Detta är den tionde delårsrapporten som vi lämnar sedan Resurs Holding börsnoterades den 29 april 2016. Det är också den tionde rapporten i rad då vi levererat på eller över våra finansiella mål. Låneboken ökade med 19 procent till 26,6 miljarder kronor. Den starka tillväxten drevs av båda banksegmenten och samtliga geografiska marknader och är väl i linje med vårt finansiella mål på över 10 procents lånebokstillväxt.

Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder och fortsätter därmed att successivt öka våra marknadsandelar. Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelse-resultatet i kvartalet ökade med 10 procent till 374 MSEK.

Fortsatt fokus på digitalisering

Vår utveckling av produkter och lösningar för att hjälpa våra retail finance-partners att möta kundernas förändrade köpbeteende och driva försäljning fortsätter. Under kvartalet har vi lanserat Resurs Checkout även i fysisk butik med goda resultat och det finns ett stort intresse för tjänsten hos våra retail finance-partners.

För merparten av våra kunder är mobiltelefonen den viktigaste digitala plattformen. Därför utvecklar vi appen ”Resurs Bank” med ett användarvänligt gränssnitt där kunden själv kan hantera alla våra tjänster. Ambitionen är att appen ska lanseras i Sverige under det tredje kvartalet 2018 och därefter rullas ut på våra övriga marknader.

Under kvartalet lanserade vi vår egenutvecklade kreditmotor i Sverige vilket snabbt gett positiva resultat för våra kunder och därmed också vår tillväxt. Kreditmotorn möjliggör en enklare och mer automatiserad ansökningsprocess för kunderna samt ger bättre förutsättningar för oss att analysera och effektivisera kreditgivningen. Den är sedan tidigare lanserad i Finland och Norge med positiva resultat. Kreditmotorn ökar även den interna effektiviteten eftersom vi kan hantera fler ansökningar utan ökad bemanning.

Satsning på varumärket och flera nya retail finance-partners

Under 2017 inledde vi ett arbete för att ytterligare stärka Resurs varumärke. Vi vill öka kännedomen om Resurs och vad vi står för. Det första synliga resultatet är vår uppdaterade hemsida som lanserades i Sverige under kvartalet och mot slutet av sommaren kommer vi synas mer i media. Satsningen på varumärket ingår i våra kostnader under kvartalet.

Att våra produkter och lösningar samt vår service uppskattas på marknaden har vi fått ytterligare kvitto på under kvartalet då vi inlett samarbeten med flera nya retail finance-partners, både fysiska butikskedjor som Beijer Byggs samtliga butiker i Sverige och rena e-handlare som Ellos nya varumärke Homeroom. Över 30 procent av vår försäljning inom retail finance under det första halvåret 2018 kom från e-handel.

Arbetet med GDPR och PSD2 slutfört

Under kvartalet har vi slutfört arbetet med två viktiga regulatoriska projekt, GDPR och PSD2, som syftar till att stärka konsumentskyddet och den personliga integriteten. Vi är positiva till den nya lagstiftningen och har anpassat verksamheten efter de nya förordningarna. När projekten nu är slutförda frigörs resurser för att fortsätta utveckla innovativa produkter och tjänster som skapar värde för våra kunder och retail finance-partners.

Sammantaget var det andra kvartalet en mycket positiv fortsättning på 2018 med stark lönsam tillväxt. Vi blir successivt större och starkare på en kontinuerligt växande marknad – och vi ser fram emot att fortsätta ta marknadsandelar även under andra halvåret 2018.

Kenneth Nilsson,
VD Resurs Holding AB

Mer information:

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs Holding:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 819 personer och låneboken till 26,6 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell information. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 31. Belopp inom parentes refererar till 30 juni 2017 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2018 kl. 07.30 CET.