Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har gett Carnegie och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera icke säkerställda SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program med ett rambelopp om 3 miljarder kronor. Transaktionen beräknas, beroende på marknadsförutsättningarna, ske inom en snar framtid.

För ytterligare information:

Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se;

+46 736 564 934