Resurs Bank medges ej avräkning med ca 31 MSEK för omvärderingseffekter avseende IFRS 9 i Norge till följd av fusion av yA Bank AS

Skatteverket har beslutat att ej medge avräkning för beräknad skatt om knappt 31 MSEK hänförlig till Resurs Holdings dotterbolag Resurs Banks norska filials verksamhet till följd av fusionen mellan f.d. yA-Bank och Resurs Bank i december 2018. Resurs Bank delar inte Skatteverkets bedömning och avser att överklaga beslutet.

Resurs Bank har i inkomstdeklarationen för 2019 begärt avräkning av erlagd skatt i norsk filial utifrån att hanteringen i filial och bolag ska vara reciprok avseende skattemässig hantering av engångseffekt till följd av övergången till IFRS 9 (januari 2018). Den del av IFRS 9-effekten som avser f.d. yA Banks omvärdering av tillgångsposter enligt IFRS 9 uppgår till knappt 31 MSEK och har reducerat den norska filialens erlagda skatt inkomståret 2019. Eftersom denna transaktion inträffat före fusionstillfället anser Resurs Bank att transaktionen ska exkluderas när beräkning görs av avräkningsbar erlagd skatt i utländsk filial.

Skatteverket har i sitt beslut ej funnit skäl att ifrågasätta Resurs Banks slutsats om att den totala skattekostnaden för beskattningsåren 2018 och 2019 hade blivit lägre i det fall fusionen och avdraget hade behandlats på identiska sätt i Sverige och Norge eller i det fall Resurs Bank hade avvaktat med fusionen till januari 2020. Skatteverket anser dock att en förutsättning för tillämpning av avräkningslagens bestämmelser är att beloppet avser betald slutlig utländsk skatt och att bolaget ej visat att så är fallet.

Resurs Bank delar ej Skatteverkets bedömning utan anser att det finns stöd i gällande EES-avtal eller tillämpliga skatteavtal för att erhålla full avräkning enligt bolagets yrkande för erlagda skatter i utländska filialer inkomståret 2019. Resurs Bank har därför för avsikt att överklaga Skatteverkets beslut. Skattekostnaden kommer av försiktighetsskäl att belasta resultat för det tredje kvartalet.

Mer information:
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se, +46 766 98 41 76

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti  2020 kl. 15.00 CET.

Om Resurs: 
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 800 personer och låneboken till 30,9 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.