Personuppgiftshantering

Resurs arbetar ständigt med att säkerställa att kundens personliga information används på ett säkert, etiskt och korrekt sätt. Att skydda kundens personliga information och värna om dess integritet är centralt för Resurs. Kundintegritet är en självklar del i en god kundrelation och baseras på en god efterlevnad av lagar och interna regelverk som anger hur kunddata ska skyddas och får användas.

Resurs behandlar personuppgifter för olika ändamål, där det huvudsakliga syftet är att administrera och fullgöra ingångna avtal. Vi måste också uppfylla förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Det kan vara rättsliga förpliktelser som till exempel reglerar bokföring och bekämpning av penningtvätt, marknads- och kundanalyser, systemutveckling och marknadsföring, exempelvis för att förbättra Resurs produkter och tjänster gentemot kunderna. När den lagliga grunden för behandling är samtycke, måste ändamålen anges och kunden lämna ett uttryckligt samtycke.

Resurs bedriver ett kontinuerligt arbete med att säkerställa den personliga integriteten. Verksamheten är fullt ut anpassad i enlighet med den lagstiftning som trätt i kraft under de senaste åren i form av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och direktivet PSD2. På så sätt har såväl konsumentskyddet stärkts som att viktig kundnytta tillförts genom ökad transparens och egenkontroll över hur personliga data får delas mellan finansiella aktörer.

Den personliga informationen som Resurs samlar in om kunder hanteras på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till kundernas integritet. När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter har fått samtycke får kunden eller person med fullmakt lämna ett uttryckligt samtycke till att personuppgifterna får behandlas för de ändamål som anges i samtycket.

Ett exempel på när samtycke för behandling av personuppgifter krävs är när de personuppgifter som lämnas till Resurs innehåller känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter avses till exempel uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter som entydigt identifierar en fysisk person, uppgifter om hälsa samt uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Resurs har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, uppgifterna kan då inte längre läggas till grund för en ansökan eller ett avtal. Kunderna får information om vilka rättigheter de har och hur dessa kan användas, exempelvis rätten att få information om vilken personuppgiftsbehandling som sker (registerutdrag) eller att invända mot behandling, till exempel mot direkt marknadsföring.