Nya finansiella kapitalmål för Resurs Holding efter genomförd fusion

Resurs Holding AB (publ) har idag beslutat om vissa uppdaterade finansiella mål mot bakgrund av att fusionen mellan Resurs Holdings helägda dotterbolag Resurs Bank AB (publ) och Resurs Banks norska helägda dotterbolag yA Bank AS nu har registrerats. 

Som tidigare meddelats beslutade styrelserna för Resurs Bank och yA Bank den 3 april 2018 att anta en gemensam fusionsplan och fusionsredogörelse för att genomföra en gränsöverskridande fusion mellan bolagen genom att Resurs Bank absorberar yA Bank. Bolagsverket har idag, den 30 november 2018, registrerat fusionen. Fusionen är därmed genomförd och har fått rättslig verkan.

Genomförandet av fusionen innebär att Resurs Banks regulatoriska kapitalkrav sänks med cirka 1 procentenhet på grund av lägre buffertkrav och pelare-II krav. Mot bakgrund därav har Resurs Holdings styrelse idag beslutat att justera vissa av Resurs Holdings finansiella mål enligt följande:

  • Total kapitalrelation sänks från över 15 procent till över 14 procent, och
  • Kärnprimärkapitalrelation sänks från över 12,5 procent till över 11,5 procent.

En följdändring blir att även den givna kärnprimärkapitalrelationen i definitionen av avkastning på eget kapital, RoTE, justerat för engångskostnader, justeras från givet 12,5 procent till givet 11,5 procent kärnprimärkapitalrelation.

Resurs Holdings övriga finansiella mål på medellång sikt kvarstår oförändrade. De finansiella målen i sin helhet återfinns på Resurs Holdings hemsida www.resursholding.se.

Det kan noteras att som en följd av fusionen är yA Bank upplöst och yA Banks samtliga rättigheter och förpliktelser har övergått till Resurs Bank i enlighet med relevant svensk och norsk lagstiftning. Fusionen kommer även att registreras i det norska Foretaksregisteret. För mer information om fusionen, se Resurs Holdings pressmeddelande från den 3 april 2018.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95  

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,8 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 783 personer och låneboken till 27,5 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 09.00 CET.