Miljö

Resurs ska medverka till hållbar utveckling och minska sin klimat- och miljöpåverkan. I vår egen verksamhet är den direkta miljöpåverkan relativt begränsad och består främst av tjänsteresor, uppvärmning och el i kontorslokaler samt pappersutskrifter.

Som riktlinje för uppvärmning och el gäller att nyttja den tillgängliga energimix som finns i respektive land och i möjligast mån välja förnybar el.

Resurs riktlinjer för tjänsteresor gäller planering och genomförande av alla möten och resor. Alla medarbetare inom Resurs har ett ansvar att planera resor och boende på ett miljöanpassat, säkert och kostnadseffektivt sätt enligt Resurs riktlinjer.

Satsningen på digitala tjänster är ett sätt att minska pappersanvändningen och andelen digitala utskick ökar därför kontinuerligt. Under 2019 gick totalt 57% av alla utskick i Norden via digitala kanaler.

Att göra medvetna miljöval vid inköp är prioriterat, exempelvis till de gemensamma personalutrymmena för att minska matsvinn och mängden emballage.

För att minimera Resurs miljöpåverkan ska vi:

  • implementera processer för att beakta och minimera miljöpåverkan i alla delar av verksamheten
  • sätta mål och vidta åtgärder för att minimera miljöpåverkan som uppstår av verksamheten
  • minska mängden avfall, källsortera samt återvinna och återanvända där det är möjligt
  • öka medvetenhet och kunskap om vår miljöpåverkan hos våra intressenter
  • alltid leva upp till eller överträffa miljölagstiftning och andra krav som vi berörs av
  • anlita leverantörer av varor och tjänster som uppfyller relevanta miljökrav
  • ta hänsyn till miljön när vi utvecklar våra produkter, kontor och leverantörskedja