Marknadsrisker

I finansiell verksamhet utgörs marknadsriskerna huvudsakligen av ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker. Styrelse fastställer policy som kontrollerar riskerna genom bland annat limiter som begränsar risknivåerna. Det finns inte positioner i handelslager.

Risker hänförliga till utländska valutakurser uppstår på grund av differenser mellan tillgångar respektive skulder i olika valutor. Ränterisker uppstår på grund av differenser mellan räntevillkor avseende tillgångar och skulder.

Ränterisk

Ränterisken har huvudsakligen definierats som en kostnadsrisk, det vill säga risken för att koncernens räntenetto försämras i ett ofördelaktigt ränteläge. Ränterisken uppkommer normalt som ett resultat av att företag har olika löptider eller räntebindningstider på sina tillgångar och skulder. Ränterisken påverkar företag huvudsakligen som gradvisa förändringar i företagens räntenetto, som därmed kan påverka rörelseresultatet och kapitalrelationer på både kort och lång sikt.

Ränterisk avser känsligheten för förändringar i räntenivå och räntekurvans struktur.

Koncernen strävar efter att ha en god matchning i sin balansräkning avseende fast respektive rörlig ränta och kan relativt snabbt möta räntehöjningar genom ändring av villkoren för ny utlåning. Med hänsyn till att kreditomsättningshastigheten är relativt hög samt enligt kreditavtal och gällande konsumentkreditlagstiftning på flera marknader kan räntejustera inom två månader bedöms ränterisken sammantaget vara begränsad. Huvuddelen av utlåningen respektive inlåningen har rörlig ränta. För att påverka ränterisken kan även avtal om ränteswappar ingås. Verksamheten mäter kontinuerligt ränterisken för räntebärande tillgångar och skulder genom olika modeller.

Vid beräkning av resultateffekt före skatt vid en (1) procentenhets parallellförskjutning av avkastningskurvan och de framtida kassaflödena diskonterats uppgår ränterisken på balansdagen till +/- 19 MSEK (12).

Bankverksamhetens finansiering via inlåning från allmänheten har en räntebindningstid som i genomsnitt understiger tre månader. Juridiskt sett är koncernens ränterisk avseende utlåning begränsad eftersom merparten av räntevillkoren är rörliga. I realiteten är det dock, av marknadsmässiga skäl, inte lika enkelt att kompensera en ränteförändring fullt ut, vilket kan medföra en påverkan på räntenettot beroende på aktivt ställningstagande. Eventuellt höjda kostnadsräntor kan däremot snabbt bemötas genom ändring av villkoren för nyutlåning. Med hänsyn till att kreditomsättningshastigheten är relativt hög bedöms ränterisken sammantaget vara begränsad. Vidare har kredittagarna i segment Payment Solutions möjlighet att växla mellan olika delbetalningsalternativ under kreditens löptid.

Valutarisk

Med valutakursrisk avses risken för att värdet av tillgångar och skulder, inklusive derivat, kan variera på grund av förändringar i valutakurser eller andra relevanta riskfaktorer.

Valutarisk uppstår när värdet på tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknat till svenska kronor, förändras då valutakurser ändras. De största valutorna för verksamheten är valutorna SEK, NOK, DKK och EUR. Det finns även valutaflöden i exempelvis GBP, CHF och USD.

Bankverksamhetens valutakursrisk i NOK är av strategisk karaktär. Den strategiska valutakursrisken uppstod i samband med investering i yA Bank AS i Norge. Investeringen redovisas som aktier i dotterbolag i moderbolaget och har omräknats från NOK till SEK utifrån historisk kurs. I koncernen däremot omräknas värdet från NOK till SEK baserat på balansdagens kurs. Resurs Bank AB har SEK som redovisnings- och rapporteringsvaluta. yA Bank AS har NOK som redovisningsvaluta samt funktionell valuta och all utlånings- och upplåningsverksamhet i bolaget är i NOK. Omvärdering av tillgångar och skulder i bankens utländska dotterbolag redovisas via Övrigt total resultat.

I samband med att Resurs Bank förvärvade yA Bank (2015-10-26) uppstod det på den konsoliderade situationen en valutaexponering i NOK på 1 561 MNOK (koncernens värde på investeringen). Anledningen till att denna exponering uppstått är att investeringen på moderbolagsnivå är redovisad i SEK och på koncern- & konsoliderad nivå så ombokas delar av posten ”aktier i dotterbolag” till goodwill som redovisas i NOK. Resurs Bank AB har SEK som redovisnings- och rapporteringsvaluta. yA Bank AS har NOK som redovisningsvaluta och all utlånings- och upplåningsverksamhet i bolaget är i NOK. Omvärdering av tillgångar och skulder i bankens utländska dotterbolag redovisas via Övrigt total resultat.

Koncernen har under året valutasäkrat nettoinvesteringen i yA Bank AS. Säkrad post utgörs av dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället, tillskjutna medel efter förvärvet och avdrag för lämnade utdelningar. Koncernen tillämpar säkringsredovisning på denna nettoinvestering. Valutakursdifferenser som är hänförliga till valutasäkring av investeringar i utländska dotterbolag bokförs över Övrigt Total Resultat. Transaktioner i de utländska filialerna omräknas till SEK enligt snittkurs under vilken period intäkterna och kostnaderna inträffat. Valutakursvinster/-förluster som uppkommer vid reglering av sådana transaktioner och vid omräkning av tillgångar respektive skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultatet.

Koncernens exponering för resultatpåverkande valutakursrisker, det vill säga valutakursrisker exklusive exponeringar relaterade till investeringar i utlandsverksamhet är begränsad. För att minimera valutakursrisken strävas efter att tillgångar och skulder i respektive valuta matchas i den mån det är möjligt. För bankverksamheten hanterar Treasuryavdelningen de valutaexponeringar som uppstår i verksamheten genom att nettovärdet av tillgångar och skulder, inklusive derivat, i en och samma valuta reduceras genom användande av valutaderivat. Derivaten, i bankverksamheten, regleras via ISDA-avtal och säkerhetsregleras med CSA-avtal.