Mänskliga rättigheter

På Resurs utgår vi ifrån internationella principer för mänskliga rättigheter och arbetsnormer. Vi stödjer till exempel FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, den Internationella arbetarorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet samt FN:s konvention om barns rättigheter. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling ger oss även en tydlig riktning och målsättning när det gäller mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och jämställdhet.

Med en verksamhet koncentrerad till de nordiska länderna, finns också en tydlig nationell lagstiftning som utgår ifrån europeiska och internationella konventioner. Resurs möjligheter att ta ansvar och påverka handlar främst om att bedriva en ansvarsfull kreditgivning och värna om kundintegriteten, tillsammans med ett socialt engagemang med utgångspunkt i de behov som finns i lokalsamhället.

Vår Code of Conduct förtydligar koncernens inställning i frågor som antidiskriminering, arbetsvillkor, tvångsarbete, barnarbete, politiskt engagemang, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal.

Vi är för medarbetarnas rätt till föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar enligt nationella lagar och förordningar. Vi har arbetstider, löner och andra anställningsvillkor som är förenliga med nationell och lokal lagstiftning och relevanta ILO-konventioner.