Kreditrisk

Med kreditrisk avses risken att en motpart eller gäldenär inte uppfyller sina kontraktuella skyldigheter gentemot kreditgivaren samt risken att ställd säkerhet inte täcker fordran. Termen motpartsrisk används ofta istället för kreditrisk vid exponering i finansiella instrument och uppstår som en effekt av det potentiella misslyckandet av en motpart att uppfylla sina skyldigheter i en finansiell transaktion.

Koncernens kreditriskexponering innefattar primärt kreditrisker hänförliga till kreditportföljen, vilket innebär risken för att koncernen ådrar sig en förlust på grund av att en kredittagare inte uppfyller sina betalningsskyldigheter och motpartsrisker, vilket innebär risken för att en motpart i ett finansiellt instrument inte kommer att kunna uppfylla sina skyldigheter.

Det förekommer även koncentrationsrisker relaterade till kreditportföljen. Koncentrationsrisker syftar på exponeringar mot enskilda motparter/kunder, branscher och regioner.

Motpartsrisker

Motpartsrisker i bankverksamheten uppstår dels i samband med hantering av likviditetsrisker genom att investera i tillgångar för att uppfylla kravet på likviditetsreserv dels genom att investera i finansiella tillgångar som inte är relaterad till likviditetsreserven. I försäkringsverksamheten uppstår motpartsrisker huvudsakligen i samband med placeringstillgångar och likvida medel.

Motpartsrisker uppstår också genom derivattransaktioner och valutaswappar som koncernen ingår för att hantera marknadsrisker och avser risken att motparten antingen inte kan uppfylla sina åtaganden enligt avtal, eller att denne väljer att inte uppfylla sina åtaganden i framtiden på samma eller liknande villkor. För att reducera motpartsrisker följer koncernen fastställda policies för respektive koncernbolag som bl.a. reglerar typ av placering och limit per enskild motpart. Likviditetsreserven består av tillgångar av väldigt hög kvalitet.

Eftersom en stor andel av koncernens skulder är upptagna i SEK medan det finns betydande tillgångar som är denominerade i SEK, NOK, EUR och DKK, uppstår motpartsrisker när koncernen säkrar sina valutariskexponeringar. Koncernen hanterar motpartsriskerna genom att ingå valutaswappar med ett flertal olika finansiella motparter. Valutaderivat styrs av ISDA-avtal och dess säkerheter av CSA-avtal.

Kreditrisker hänförliga till kreditportföljen

Koncernen är exponerat för kreditrisker hänförliga till kreditportföljen i bankverksamheten. Kreditrisker hänförliga till kreditportföljen utgörs av kredittagare som av olika skäl inte kan uppfylla sina betalningsskyldigheter.

Kreditgivningen präglas av högt uppställda mål avseende etik, kvalitet och kontroll. Kreditrisker ska identifieras och bedömas före kreditgivning och kan hänföras dels till kredittagares betalningsförmåga, och dels till erbjudna säkerheters värde. Vid varje kreditgivningstillfälle är det kredittagarens sannolika återbetalningsförmåga och säkerheter som är den avgörande bedömningsgrunden.

Koncernen följer en av styrelsen fastställd policy som anger ramverket för bankverksamhetens kreditstrategi, kreditriskhantering, kreditriskrapportering samt kreditregler som är tillämpliga vid kreditbedömning. Koncernen förespråkar en stor riskspridning och relativt små enskilda kreditengagemang.

Generellt sett eftersträvar koncernen en balanserad kreditportfölj med prissättning utifrån riskexponering. Prissättning av produkter varierar i viss mån beroende på geografiska faktorer.