Korrigering av tidigare distribuerat pressmeddelande

I det pressmeddelande Resurs Holding AB (publ) distribuerade kl. 08.30 CET den 1 juni 2016, ” Utnyttjande av övertilldelningsoption i Resurs och stabiliseringsåtgärder”, förekom felaktig information avseende antalet aktier som utnyttjats under Övertilldelningsoptionen samt antalet aktier som återlämnats till Huvudägarna.

Nedan följer en korrigerad version av pressmeddelandet. Korrigeringen anges i kursivt. 

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Resurs och stabiliseringsåtgärder

Morgan Stanley, Carnegie och Goldman Sachs International (”Joint Global Coordinators”) har meddelat Resurs Holding AB (publ) (”Resurs”), Cidron Semper Ltd och Waldakt AB (”Huvudägarna”) att övertilldelningsoptionen har utövats avseende 4 816 116 aktier.

I samband med erbjudandet av Resurs-aktier och börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”), lämnade Huvudägarna en option till Joint Global Coordinators att förvärva upp till 9 739 999 ytterligare aktier under 30 dagar, från den första dagen för handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den 29 april 2016 (”stabiliseringsperioden”), för att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Joint Global Coordinators har utnyttjat optionen avseende 4 816 116 aktier.

Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes under perioden 29 april – 27 maj 2016, i ett prisintervall mellan 54,20 – 55,00 kronor. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Efter nyttjandet av Övertilldelningsoptionen uppgår Cidron Semper Ltd:s och Waldakt AB:s respektive innehav till 69 865 318 aktier och 57 162 759 aktier i Resurs, motsvarande en respektive ägarandel på cirka 34,93 procent och 28,58 procent av det totala antalet aktier i Resurs.

Intervall per dag

29 april, 2016 SEK 54,25 – 55,00 
2 maj, 2016 SEK 54,90 – 55,00 
3 maj, 2016 SEK 54,90 – 55,00 
4 maj, 2016 SEK 54,95 – 55,00 
6 maj, 2016 SEK 54,45 – 55,00 
9 maj, 2016 SEK 54,90 – 55,00 
10 maj, 2016 SEK 55,00 – 55,00 
11 maj, 2016 SEK 54,90 – 55,00 
12 maj, 2016 SEK 54,80 – 55,00 
13 maj, 2016 SEK 54,20 – 55,00 
16 maj, 2016 SEK 54,40 – 55,00 
17 maj, 2016 SEK 54,50 – 55,00 
18 maj, 2016 SEK 54,95 – 55,00 
19 maj, 2016 Ingen stabilisering
20 maj, 2016 Ingen stabilisering
23 maj, 2016 Ingen stabilisering
24 maj, 2016 Ingen stabilisering
25 maj, 2016 Ingen stabilisering
26 maj, 2016 SEK 55,00 – 55,00 
27 maj, 2016 SEK 54,95 – 55,00 

4 923 883 aktier i Resurs, som Morgan Stanley i egenskap av stabiliseringsansvarig på uppdrag av Joint Global Coordinators lånade från Huvudägarna i syfte att täcka övertilldelning, har återlämnats till Huvudägarna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gunilla Wikman, Investor Relation Manager, mobil: +46 707 638 125, email: gunilla.wikman@resurs.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som noterade bolag ska offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl 07.30 (centraleuropeisk tid)

den 2 juni 2016.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementerings-åtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act och i enlighet med tillämpliga amerikanska regionala värdepapperslagar. Bolaget har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan eller Australien att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har skett genom ett prospekt som har tillhandahållits av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Sedan den 18 april 2016 har prospektet varit tillgängligt på Resurs hemsida (www.resursholding.se), Carnegies hemsida för pågående erbjudanden (www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden), SEB: s hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/prospectuses) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se). Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår prospektet.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden, såsom oförändrade politiska, legala, skattemässiga, marknadsrelaterade eller ekonomiska förhållanden, eller oförändrad tillämplig lagstiftning eller regulatorisk miljö (inklusive, men inte begränsat till redovisningsregler eller -principer och skatteregler) vilka enskilt eller sammantaget skulle vara väsentliga för Resurskoncernens resultat eller möjlighet att utöva sin bank- och försäkringsverksamhet, samt att Resurs inte blir part i någon rättslig process eller något administrativt förfarande som kan ha väsentlig betydelse för Resurskoncernen. Även om Resurs anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Vidare gäller att information, åsikter, mål och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande utgör ingen garanti för någon framtida finansiell utveckling och de slutliga utfallen för Resurs kan avvika väsentligt från de som uttryckligen eller underförstått kan anses framgå genom de framåtriktade uttalandena. Resurs uppmanar således läsare att inte förlita sig i alltför stor utsträckning på sådan uttalanden ovan. Information, uppfattningar och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering.