Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 5 oktober 2018 klockan 15.00 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken lördagen den 29 september 2018. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 28 september 2018,
  • dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 1 oktober 2018. Anmälan görs på bolagets hemsida www.resursholding.se, på telefon 08-402 91 71 eller med post till Resurs Holding AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd fredagen den 28 september 2018 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.

Förslag till dagordning

1.                  Stämmans öppnande.
2.                  Val av ordförande vid stämman.
3.                  Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.                  Godkännande av dagordning.
5.                  Val av en eller två justeringspersoner.
6.                  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.                  Beslut om vinstutdelning.
8.                  Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolagets största aktieägare Waldakt AB har föreslagit att advokat Magnus Lindstedt väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om vinstutdelning (punkt 7)

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,65 kronor per aktie (sammanlagt 330 000 000 kronor) och att avstämningsdag för utdelningen ska vara tisdagen den 9 oktober 2018. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna fredagen den 12 oktober 2018. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är fredagen 5 oktober 2018.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 uppgick bolagets fria egna kapital enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (disponibla vinstmedel och fria fonder) till 2 465 928 445 kronor. Årsstämman 2018 beslutade om vinstutdelning till aktieägarna om 360 000 000 kronor, varför 2 105 928 445 kronor således finns kvar av de disponibla vinstmedlen.

Den nu föreslagna utdelningen är ett resultat av att Resurs Holding under hösten 2017 övergick till halvårsvisa utdelningar. Förslaget ryms inom bolagets utdelningspolicy, som är att bolaget ska dela ut minst 50 procent av den årliga konsoliderade nettovinsten på medellång sikt.

Den föreslagna utdelningen motsvarar ensam cirka 31 procent av 2017 års koncernresultat, och tillsammans med den på årsstämman 2018 beslutade utdelningen motsvarar utdelningen cirka 64 procent av 2017 års koncernresultat.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 200 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 200 000 000 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, årsredovisningen samt revisionsberättelsen för 2017, styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.resursholding.se, hos bolaget på adress Ekslingan 9 i Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

För att beställa handlingarna kan samma telefonnummer och adress användas som för anmälan till stämman, se ovan.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Helsingborg i september 2018

RESURS HOLDING AB (PUBL) STYRELSEN

Övrigt

Program vid stämman:

14.30 Entrén till stämmolokalen öppnas.

15.00 Stämman öppnas.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Resurs Holding AB (publ), to be held on 5 October 2018 at 15.00 CET at Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg, Sweden, is available on www.resursholding.com.

Mer information:

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 819 personer och låneboken till 26,6 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.