Intern kontroll och riskhantering

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen (1995:1554), Koden och i tillämpliga delar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Information om de viktigaste inslagen i Resurs Holdings system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen ska varje år ingå i Resurs Holdings bolagsstyrningsrapport.

Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning avseende den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som ska tillämpas av bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Detta arbete involverar styrelsen, koncernledningen och övrig personal.

Läs mer om Resurs Holdings intern kontroll och riskhantering.