Hållbara initiativ skapar tillväxt

Resurs Holdings hållbarhetsarbete är långsiktigt och ett fundament i vår affärsstrategi, där våra retail finance-partners, kunders och medarbetares bästa alltid är i fokus. Som bank, försäkringsbolag, arbetsgivare och börsnoterat bolag har vi ett ansvar och möjlighet att påverka samhället positivt genom att driva de hållbarhetsfrågor som är viktigast för oss.

Resurs har under en lång tid arbetat aktivt för att utveckla ett säkert, strukturerat och ansvarsfullt bemötande av våra kunder och den personliga information som dagligen hanteras. Under de senaste åren har vi sett en positiv trend växa fram, där olika hållbarhetsfrågor lyfts allt högre upp på agendan i såväl den allmänna samhällsdebatten, som inom näringslivet. Införandet av tydligare regelverk som GDPR är exempel på detta. Inom koncernen ser vi även vårt ökade fokus på hållbarhet som en viktig aspekt för att utveckla och attrahera medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för tillväxt. I vår första hållbarhetsrapport som är en integrerad del i årsredovisningen, har vi valt att utgå från Global Reporting Initiatives (GRI) som ger oss ett tydligt ramverk och en kvalitetsstämpel på de många initiativ som vi driver idag på den nordiska marknaden.

Kundintegritet, antikorruption, ansvarsfull kreditgivning och mångfald och jämställdhet är de fyra fokusområden som vi har identifierat som centrala utifrån vår verksamhet och som beskrivs i denna rapport. Samtliga områden är långsiktiga åtaganden där mycket arbete har gjorts för att lägga en solid grund för koncernens fortsatta hållbarhetsarbete. I takt med att arbetet har fortskridit har det varit glädjande att se det stora engagemang som finns inom koncernen för att värna om kundens integritet och att stå upp för sunda värderingar. Ett hållbarhetsråd har bildats som kommer driva nya initiativ inom koncernen framöver, för att säkerställa våra långsiktiga åtaganden. Jag vill tacka alla som har varit delaktiga i att genomlysa organisationen ur ett hållbarhetsperspektiv och som utvecklar nya idéer för hur vi kan förbättra oss inför framtiden.

Helsingborg i mars 2018

Eva Brike
Chief Human Resources Officer

Om rapporten

Detta är Resurs Holdings första hållbarhetsrapport och omfattar hela koncernen. Rapportens framtagning har skett enligt försiktighetsprincipen och är upprättad i enlighet med GRI Standards på Core-nivå, och utgör den formella hållbarhetsrapporteringen enligt årsredovisningslagen. Rapporten ingår som en del av koncernens årsredovisning och är en del av förvaltningsberättelsen. Revisorns granskning av rapporten finns bilagd och är begränsad till ett yttrande om att rapporten är upprättad. I framtagningen av rapporten genomförde koncernen en väsentlighetsanalys, vilken varit vägledande vid valet av koncernens mest väsentliga hållbarhetsfrågor. För beskrivning av Resurs affärsmodell, se avsnitt ”Affärsmodell och strategi” på sidan 18-19 i årsredovisningen. Koncernen har för avsikt att årligen avlägga en hållbarhetsrapport baserat på kalenderår. För frågor beträffande koncernens hållbarhetsrapport, kontakta gärna Eva Brike, Chief Human Resources Officer för Resurs.