Fokusområden

Arbetet för en hållbar samhällsutveckling sker överallt i vår organisation. Hållbarhet ska vara en del av vår dagliga verksamhet och övervägs i alla de beslut vi fattar.

Resurs fokuserar på sex hållbarhetsområden som lyfts fram i vår årliga hållbarhetsrapport. I dialog med våra kärnintressenter – retail finance-partners, kunder, medarbetare, ägare och investerare – har verksamhetens mest väsentliga hållbarhetsområden identifierats.

Väsentlighetsanalysen ger oss insikt i de hållbarhetsfrågor som är av störst betydelse för intressenterna och de förväntningar som finns på verksamheten. Därtill ger resultatet i analysen indikation på verksamhetens påverkan vad gäller ekonomi, samhälle, människor och miljö.

Genom att kraftsamla kring dessa hållbarhetsområden är ambitionen att på alla sätt maximera de positiva värden som verksamheten skapar för retail finance-partners, kunder, medarbetare och ägare. Resurs har också ett ansvar för att minimera riskerna genom ett proaktivt arbete, robusta processer, regelefterlevnad och hög affärsetik.

De områden som är viktigast för oss att arbeta med, följa upp och rapportera kring är;

Ansvarsfull kreditgivning

En noggrann kreditbedömning är grundläggande för att privatpersoner ska kunna handla och ta lån på trygga och kloka grunder. Det betyder att vi beviljar kredit endast när kunden förväntas kunna fullfölja betalningsplanen. Vi arbetar aktivt med att kontakta kunder som hamnar i betalningsdröjsmål för att så tidigt som möjligt fånga upp kunder med betalningsproblem. Detta hanteras av en dedikerad avdelning inom banken med specialkompetens att hantera kunder med betalningssvårigheter. Denna avdelning tar även hand om kunder som själva tar kontakt med oss vid betalningsproblem.

Antikorruption

Vårt antikorruptionsarbete sker på alla nivåer av organisationen, bland annat med utbildningsinsatser och med flera kontrollinstanser för att se till att vi gör affärer på etiskt riktiga grunder.

Kundintegritet

Vi har ett ständigt pågående arbete för att säkerställa att våra kunders personliga information används på ett korrekt, etiskt och säkert sätt.

Miljö

Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan. Vi ska använda våra miljöresurser ansvarsfullt och bedriva ett aktivt miljöarbete.

Mångfald och jämställdhet

Vår organisation ska spegla den mångfald som finns i samhället och jämställdhet mellan män och kvinnor är en självklarhet för oss.

Socialt ansvarstagande

I vårt samhällsengagemang vill vi ge ett aktivt stöd, bland annat genom att erbjuda praktikplatser och genom att ge våra anställda volontärtimmar för frivilligarbete.