Finansiell data

Resultaträkning            
TSEK Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017
Ränteintäkter 792 842 802 021 779 868 777 564 703 401 706 608
Räntekostnader -90 465 -87 434 -81 691 -80 686 -74 214 -71 782
Provisionsintäkter 49 397 56 260 54 668 53 045 53 863 47 107
Provisionskostnader, bankrörelsen -13 421 -16 346 -14 216 -13 864 -12 664 -14 650
Premieintäkter, netto 214 838 212 696 209 047 204 479 199 932 194 251
Försäkringsersättningar, netto -55 456 -54 566 -59 240 -56 819 -55 586 -55 576
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -57 213 -55 552 -53 745 -53 626 -57 422 -48 311
Nettoresultat av finansiella transaktioner 3 453 -26 653 -3 600 -4 824 -12 852 -5 852
Övriga rörelseintäkter 51 938 52 940 49 727 42 366 61 077 56 064
Summa rörelseintäkter 895 913 883 366 880 818 867 635 805 535 807 859
             
Allmänna administrationskostnader -289 147 -309 235 -282 512 -305 045 -281 447 -275 440
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -21 682 -13 296 -13 823 -11 766 -10 154 -9 143
Övriga rörelsekostnader -52 486 -45 990 -51 775 -49 360 -41 320 -38 916
Summa kostnader före kreditförluster -363 315 -368 521 -348 110 -366 171 -332 921 -323 499
             
Resultat före kreditförluster 532 598 514 845 532 708 501 464 472 614 484 360
             
Kreditförluster, netto -154 628 -140 117 -139 046 -127 819 -128 089 -112 910
Rörelseresultat 377 970 374 728 393 662 373 645 344 525 371 450
             
Skatt på periodens resultat -84 094 -90 880 -87 975 -84 931 -79 359 -82 145
Periodens resultat 293 876 283 848 305 687 288 714 265 166 289 305