Finansiell data

Resultaträkning i sammandrag            
TSEK Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Ränteintäkter 779 868 777 564 703 401 706 608 671 714 671 840
Räntekostnader -81 691 -80 686 -74 214 -71 782 -68 265 -67 324
Provisionsintäkter 54 668 53 045 53 863 47 107 56 210 58 315
Provisionskostnader, bankrörelsen -14 216 -13 864 -12 664 -14 650 -17 562 -17 530
Premieintäkter, netto 209 047 204 479 199 932 194 251 202 191 191 783
Försäkringsersättningar, netto -59 240 -56 819 -55 586 -55 576 -69 318 -56 672
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -53 745 -53 626 -57 422 -48 311 -47 307 -60 892
Nettoresultat av finansiella transaktioner -3 600 -4 824 -12 852 -5 852 -6 270 4 340
Resultat från andelar i koncernföretag            
Övriga rörelseintäkter 49 727 42 366 61 077 56 064 47 719 42 135
Summa rörelseintäkter 880 818 867 635 805 535 807 859 769 112 765 995
             
Allmänna administrationskostnader -282 512 -305 045 -281 447 -275 440 -251 953 -270 731
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -13 823 -11 766 -10 154 -9 143 -8 828 -8 727
Övriga rörelsekostnader -51 775 -49 360 -41 320 -38 916 -44 349 -48 730
Summa kostnader före kreditförluster -348 110 -366 171 -332 921 -323 499 -305 130 -328 188
             
Resultat före kreditförluster 532 708 501 464 472 614 484 360 463 982 437 807
             
Kreditförluster, netto -139 046 -127 819 -128 089 -112 910 -99 880 -97 787
Rörelseresultat 393 662 373 645 344 525 371 450 364 102 340 020
             
Skatt på periodens resultat -87 975 -84 931 -79 359 -82 145 -83 635 -76 867
Periodens resultat 305 687 288 714 265 166 289 305 280 467 263 153