Finansiell data

Resultaträkning            
TSEK Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Ränteintäkter 838 673 833 427 792 842 802 021 779 868 777 564
Räntekostnader -105 678 -107 767 -90 465 -87 434 -81 691 -80 686
Provisionsintäkter 62 513 55 501 49 397 56 260 54 668 53 045
Provisionskostnader, bankrörelsen -16 017 -15 124 -13 421 -16 346 -14 216 -13 864
Premieintäkter, netto 231 563 218 638 214 838 212 696 209 047 204 479
Försäkringsersättningar, netto -58 118 -53 879 -55 456 -54 566 -59 240 -56 819
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -63 523 -62 104 -57 213 -55 552 -53 745 -53 626
Nettoresultat av finansiella transaktioner -7 112 -3 193 3 453 -26 653 -3 600 -4 824
Övriga rörelseintäkter 43 010 47 749 51 938 52 940 49 727 42 366
Summa rörelseintäkter 925 311 913 248 895 913 883 366 880 818 867 635
           
Allmänna administrationskostnader -295 392 -299 836 -289 147 -309 235 -282 512 -305 045
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -22 094 -22 596 -21 682 -13 296 -13 823 -11 766
Övriga rörelsekostnader -35 237 -38 217 -52 486 -45 990 -51 775 -49 360
Summa kostnader före kreditförluster -352 723 -360 649 -363 315 -368 521 -348 110 -366 171
           
Resultat före kreditförluster 572 588 552 599 532 598 514 845 532 708 501 464
           
Kreditförluster, netto -157 038 -147 833 -154 628 -140 117 -139 046 -127 819
Rörelseresultat 415 550 404 766 377 970 374 728 393 662 373 645
           
Skatt på periodens resultat -95 350 -91 922 -84 094 -90 880 -87 975 -84 931
Periodens resultat 320 200 312 844 293 876 283 848 305 687 288 714