Finansiell data

Nyckeltal            
MSEK om ej annat anges Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017
Rörelseintäkter 896 883 881 868 806 808
Rörelseresultat 378 375 394 374 345 371
Periodens resultat 294 284 306 289 265 289
Periodens resultat, justerat för engångsposter 294 284 306 289 265 289
Resultat per aktie, SEK 1,47 1,42 1,53 1,44 1,33 1,45
Resultat per aktie, justerat för engångsposter, SEK 1,47 1,42 1,53 1,44 1,33 1,45
K/I före kreditförluster, % 40,6% 41,7% 39,5% 42,2% 41,3% 40,0%
K/I före kreditförluster (exkl Insurance), % 40,1% 40,7% 39,2% 41,6% 40,7% 39,4%
Kärnprimärkapitalrelation, % 13,1% 13,4% 13,8% 13,8% 13,5% 13,6%
Total kapitalrelation, % 15,1% 14,7% 15,3% 15,4% 15,3% 15,5%
Utlåning till allmänheten 29 182 27 957 27 470 26 626 25 134 24 069
NIM, % 9,8% 10,3% 10,3% 10,7% 10,3% 10,7%
Riskjusterad NBI marginal, % 9,6% 10,2% 10,2% 10,7% 10,4% 11,0%
NBI marginal, % 11,7% 12,2% 12,3% 12,7% 12,5% 13,0%
Kreditförlustnivå, % 2,2% 2,0% 2,1% 2,0% 2,1% 1,9%
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, (RoTE), % 26,1% 25,8% 28,5% 27,5% 25,8% 26,7%
Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, (RoTE), exkl. engångsposter, % 26,1% 25,8% 28,5% 27,5% 25,8% 26,7%
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, (RoTE), exkl. engångsposter, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen, % 33,5% 32,3% 34,6% 33,4% 31,3% 32,0%