Finansiell data

Rapport över finansiell ställning i sammandrag            
TSEK Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Tillgångar            
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 63 215 66 902 67 760 65 394 61 539 62 657
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 1 009 021 870 091 728 699 824 674 842 731 841 070
Utlåning till kreditinstitut 3 703 650 3 214 228 3 156 890 2 872 223 2 794 283 3 000 937
Utlåning till allmänheten 27 956 576 27 469 905 26 625 900 25 134 034 24 068 795 23 218 416
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 262 568 2 259 655 2 078 402 2 016 145 1 735 266 1 869 127
Förlagslån 27 317 27 871 37 450 55 430 35 902 34 524
Aktier och andelar 68 556 78 104 69 506 85 721 76 368 68 218
Immateriella tillgångar 1 973 681 2 028 646 2 036 369 1 964 867 1 877 167 1 871 384
Materiella anläggningstillgångar 56 228 55 930 60 343 63 252 39 954 39 961
Återförsäkrares andel i försäkringstekniska avsättningar 4 267 4 362 4 278 5 894 5 688 5 984
Övriga tillgångar 519 366 276 899 218 799 185 419 169 404 165 559
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 311 027 262 510 263 203 308 832 224 175 236 128
SUMMA TILLGÅNGAR 36 955 472 36 615 103 35 347 599 33 581 885 31 931 272 31 413 965
             
Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 149 900 1 900
In- och upplåning från allmänheten 20 578 153 20 095 758 19 711 944 18 311 587 18 033 013 17 959 598
Övriga skulder 1 010 465 949 425 1 108 692 1 133 031 1 155 573 1 039 840
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 183 080 329 900 274 948 217 221 154 467 280 252
Försäkringstekniska avsättningar 532 115 515 907 492 124 465 154 455 123 440 380
Övriga avsättningar 22 861 25 174 28 734 27 944 6 951 6 595
Emitterade värdepapper 7 832 186 7 889 465 7 202 607 6 874 331 5 597 271 5 111 827
Efterställda skulder 298 171 341 452 344 008 342 504 340 044 340 820
Summa skulder och avsättningar 30 606 931 30 147 081 29 163 057 27 371 772 25 742 442 25 181 212
 
Eget kapital
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Övrigt tillskjutet kapital 2 086 305 2 087 236 2 087 319 2 087 562 2 088 504 2 088 142
Omräkningsreserv 33 044 105 442 127 566 81 608 -14 192 19 398
Balanserad vinst inkl periodens resultat 4 228 192 4 274 344 3 968 657 4 039 943 4 113 518 4 124 213
Summa eget kapital 6 348 541 6 468 022 6 184 542 6 210 113 6 188 830 6 232 753
 
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 36 955 472 36 615 103 35 347 599 33 581 885 31 931 272 31 413 965