Finansiell data

Rapport över finansiell ställning i sammandrag            
TSEK Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Tillgångar            
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 66 902 67 760 65 394 61 539 62 657 61 985
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 870 091 728 699 824 674 842 731 841 070 841 401
Utlåning till kreditinstitut 3 214 228 3 156 890 2 872 223 2 794 283 3 000 937 3 018 932
Utlåning till allmänheten 27 469 905 26 625 900 25 134 034 24 068 795 23 218 416 22 310 666
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 259 655 2 078 402 2 016 145 1 735 266 1 869 127 1 951 337
Förlagslån 27 871 37 450 55 430 35 902 34 524 34 635
Aktier och andelar 78 104 69 506 85 721 76 368 68 218 62 153
Immateriella tillgångar 2 028 646 2 036 369 1 964 867 1 877 167 1 871 384 1 847 564
Materiella anläggningstillgångar 55 930 60 343 63 252 39 954 39 961 43 390
Återförsäkrares andel i försäkringstekniska avsättningar 4 362 4 278 5 894 5 688 5 984 6 250
Övriga tillgångar 276 899 218 799 185 419 169 404 165 559 190 060
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 262 510 263 203 308 832 224 175 236 128 227 096
SUMMA TILLGÅNGAR 36 615 103 35 347 599 33 581 885 31 931 272 31 413 965 30 595 469
             
Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 1 900
In- och upplåning från allmänheten 20 095 758 19 711 944 18 311 587 18 033 013 17 959 598 17 981 212
Övriga skulder 949 425 1 108 692 1 133 031 1 155 573 1 039 840 963 221
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 329 900 274 948 217 221 154 467 280 252 252 641
Försäkringstekniska avsättningar 515 907 492 124 465 154 455 123 440 380 415 265
Övriga avsättningar 25 174 28 734 27 944 6 951 6 595 6 494
Emitterade värdepapper 7 889 465 7 202 607 6 874 331 5 597 271 5 111 827 4 698 305
Efterställda skulder 341 452 344 008 342 504 340 044 340 820 340 396
Summa skulder och avsättningar 30 147 081 29 163 057 27 371 772 25 742 442 25 181 212 24 657 534
 
Eget kapital
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Övrigt tillskjutet kapital 2 087 236 2 087 319 2 087 562 2 088 504 2 088 142 2 088 142
Omräkningsreserv 105 442 127 566 81 608 -14 192 19 398 5 047
Balanserad vinst inkl periodens resultat 4 274 344 3 968 657 4 039 943 4 113 518 4 124 213 3 843 746
Summa eget kapital 6 468 022 6 184 542 6 210 113 6 188 830 6 232 753 5 937 935
 
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 36 615 103 35 347 599 33 581 885 31 931 272 31 413 965 30 595 469