Finansiell data

Rapport över finansiell ställning i sammandrag            
TSEK Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017
Tillgångar            
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 97 142 63 215 66 902 67 760 65 394 61 539
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 1 753 579 1 009 021 870 091 728 699 824 674 842 731
Utlåning till kreditinstitut 4 364 841 3 703 650 3 214 228 3 156 890 2 872 223 2 794 283
Utlåning till allmänheten 29 182 201 27 956 576 27 469 905 26 625 900 25 134 034 24 068 795
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 505 037 1 262 568 2 259 655 2 078 402 2 016 145 1 735 266
Förlagslån 27 722 27 317 27 871 37 450 55 430 35 902
Aktier och andelar 74 707 68 556 78 104 69 506 85 721 76 368
Immateriella tillgångar 2 044 818 1 973 681 2 028 646 2 036 369 1 964 867 1 877 167
Materiella anläggningstillgångar 166 328 56 228 55 930 60 343 63 252 39 954
Återförsäkrares andel i försäkringstekniska avsättningar 4 635 4 267 4 362 4 278 5 894 5 688
Övriga tillgångar 389 484 519 366 276 899 218 799 185 419 169 404
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 301 686 311 027 262 510 263 203 308 832 224 175
SUMMA TILLGÅNGAR 39 912 180 36 955 472 36 615 103 35 347 599 33 581 885 31 931 272
             
Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 149 900
In- och upplåning från allmänheten 22 872 991 20 578 153 20 095 758 19 711 944 18 311 587 18 033 013
Övriga skulder 1 027 363 1 010 465 949 425 1 108 692 1 133 031 1 155 573
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 255 493 183 080 329 900 274 948 217 221 154 467
Försäkringstekniska avsättningar 559 188 532 115 515 907 492 124 465 154 455 123
Övriga avsättningar 23 404 22 861 25 174 28 734 27 944 6 951
Emitterade värdepapper 7 882 675 7 832 186 7 889 465 7 202 607 6 874 331 5 597 271
Efterställda skulder 597 280 298 171 341 452 344 008 342 504 340 044
Summa skulder och avsättningar 33 218 394 30 606 931 30 147 081 29 163 057 27 371 772 25 742 442
 
Eget kapital
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Övrigt tillskjutet kapital 2 086 305 2 086 305 2 087 236 2 087 319 2 087 562 2 088 504
Omräkningsreserv 84 413 33 044 105 442 127 566 81 608 -14 192
Balanserad vinst inkl periodens resultat 4 522 068 4 228 192 4 274 344 3 968 657 4 039 943 4 113 518
Summa eget kapital 6 693 786 6 348 541 6 468 022 6 184 542 6 210 113 6 188 830
 
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 39 912 180 36 955 472 36 615 103 35 347 599 33 581 885 31 931 272