Finansiell data

Rapport över finansiell ställning i sammandrag            
TSEK Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Tillgångar            
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 98 683 98 571 97 142 63 215 66 902 67 760
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 1 632 812 1 077 626 1 753 579 1 009 021 870 091 728 699
Utlåning till kreditinstitut 5 009 235 3 878 240 4 364 841 3 703 650 3 214 228 3 156 890
Utlåning till allmänheten 31 125 342 30 322 736 29 182 201 27 956 576 27 469 905 26 625 900
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 273 444 1 351 857 1 505 037 1 262 568 2 259 655 2 078 402
Förlagslån 28 414 28 127 27 722 27 317 27 871 37 450
Aktier och andelar 75 922 73 922 74 707 68 556 78 104 69 506
Immateriella anläggningstillgångar 2 079 577 2 089 941 2 044 818 1 973 681 2 028 646 2 036 369
Materiella tillgångar 148 556 158 472 166 328 56 228 55 930 60 343
Återförsäkrares andel i försäkringstekniska avsättningar 4 388 4 059 4 635 4 267 4 362 4 278
Övriga tillgångar 210 455 354 409 389 484 519 366 276 899 218 799
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 308 854 304 815 301 686 311 027 262 510 263 203
SUMMA TILLGÅNGAR 41 995 682 39 742 775 39 912 180 36 955 472 36 615 103 35 347 599
           
Skulder, avsättningar och eget kapital
Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 149 900
In- och upplåning från allmänheten 24 581 292 22 964 774 22 872 991 20 578 153 20 095 758 19 711 944
Övriga skulder 1 051 660 1 036 972 1 027 363 1 010 465 949 425 1 108 692
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 365 237 299 619 255 493 183 080 329 900 274 948
Försäkringstekniska avsättningar 588 744 567 109 559 188 532 115 515 907 492 124
Övriga avsättningar 22 915 23 323 23 404 22 861 25 174 28 734
Emitterade värdepapper 7 850 188 7 626 178 7 882 675 7 832 186 7 889 465 7 202 607
Efterställda skulder 597 686 597 482 597 280 298 171 341 452 344 008
Summa skulder och avsättningar 35 057 722 33 115 457 33 218 394 30 606 931 30 147 081 29 163 057
 
Eget kapital
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Övrigt tillskjutet kapital 2 082 526 2 082 526 2 086 305 2 086 305 2 087 236 2 087 319
Omräkningsreserv 89 322 98 880 84 413 33 044 105 442 127 566
Balanserad vinst inkl periodens resultat 4 765 112 4 444 912 4 522 068 4 228 192 4 274 344 3 968 657
Summa eget kapital 6 937 960 6 627 318 6 693 786 6 348 541 6 468 022 6 184 542
 
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 41 995 682 39 742 775 39 912 180 36 955 472 36 615 103 35 347 599