Finansiell data

Rapport över finansiell ställning i sammandrag            
TSEK Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Tillgångar            
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 215 493 224 468 220 799 98 683 98 571 97 142
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 2 310 352 2 707 885 1 758 835 1 632 812 1 077 626 1 753 579
Utlåning till kreditinstitut 4 392 665 3 251 777 4 128 953 5 009 235 3 878 240 4 364 841
Utlåning till allmänheten 30 853 301 31 147 648 31 344 787 31 125 342 30 322 736 29 182 201
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 172 314 1 143 587 1 288 954 1 273 444 1 351 857 1 505 037
Förlagslån 23 988 26 862 28 290 28 414 28 127 27 722
Aktier och andelar 92 854 89 329 95 823 75 922 73 922 74 707
Immateriella anläggningstillgångar 1 956 081 1 958 993 2 063 405 2 079 577 2 089 941 2 044 818
Materiella tillgångar 135 730 140 303 139 871 148 556 158 472 166 328
Återförsäkrares andel i försäkringstekniska avsättningar 3 531 3 939 3 876 4 388 4 059 4 635
Övriga tillgångar 343 419 372 583 253 526 210 455 354 409 225 850
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 368 116 365 673 421 629 308 854 304 815 465 320
SUMMA TILLGÅNGAR 41 867 844 41 433 047 41 748 748 41 995 682 39 742 775 39 912 180
           
Skulder, avsättningar och eget kapital    
Skulder och avsättningar    
Skulder till kreditinstitut 159 100 158 300 94 900
In- och upplåning från allmänheten 24 405 266 23 845 802 24 409 032 24 581 292 22 964 774 22 872 991
Övriga skulder 846 283 960 293 1 015 578 1 051 660 1 036 972 1 027 363
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 308 042 245 442 211 861 365 237 299 619 255 493
Försäkringstekniska avsättningar 558 751 563 521 585 557 588 744 567 109 559 188
Övriga avsättningar 25 364 21 244 20 337 22 915 23 323 23 404
Emitterade värdepapper 7 436 727 7 796 690 7 672 347 7 850 188 7 626 178 7 882 675
Efterställda skulder 598 294 598 092 597 890 597 686 597 482 597 280
Summa skulder och avsättningar 34 337 827 34 189 384 34 607 502 35 057 722 33 115 457 33 218 394
     
Eget kapital    
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Övrigt tillskjutet kapital 2 082 280 2 082 280 2 082 505 2 082 526 2 082 526 2 086 305
Omräkningsreserv -33 761 -35 195 66 206 89 322 98 880 84 413
Primärkapitalinstrument 300 000 300 000 300 000
Balanserad vinst inkl periodens resultat 5 180 498 4 895 578 4 691 535 4 765 112 4 444 912 4 522 068
Summa eget kapital 7 530 017 7 243 663 7 141 246 6 937 960 6 627 318 6 693 786
     
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 41 867 844 41 433 047 41 748 748 41 995 682 39 742 775 39 912 180