Finansiell data

Avstämning av alternativa nyckeltal            
TSEK Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017
Ränteintäkter 792 842 802 021 779 868 777 564 703 401 706 608
Räntekostnader -90 465 -87 434 -81 691 -80 686 -74 214 -71 782
Räntenetto Insurance 3 347 2 956 2 666 3 956 2 999 3 065
Räntenetto exkl. Insurance 699 030 711 631 695 511 692 922 626 188 631 761
 
Rörelsekostnader före kreditförluster -363 315 -368 521 -348 110 -366 171 -332 921 -323 499
 - varav rörelsekostnader Insurance -27 217 -24 114 -22 570 -25 023 -22 403 -21 782
Rörelseintäkter 895 913 883 366 880 818 867 635 805 535 807 859
 - varav rörelseintäkter Insurance 58 718 37 271 49 895 47 618 42 739 42 133
K/I före kreditförluster, % 40,6% 41,7% 39,5% 42,2% 41,3% 40,0%
             
Rörelsekostnader före kreditförluster, exkl. Insurance -336 098 -344 407 -325 540 -341 148 -310 518 -301 717
Rörelseintäkter, exkl. Insurance 837 195 846 095 830 923 820 017 762 796 765 726
K/I före kreditförluster, exkl. Insurance, % 40,1% 40,7% 39,2% 41,6% 40,7% 39,4%
             
Engångskostnad sanktionsavgift Finansinspektionen 0 0 0 0 0 0
Summa engångskostnader före skatt 0 0 0 0 0 0
Summa engångskostnader efter skatt 0 0 0 0 0 0
             
Kreditförluster, netto, exkl. Insurance -154 628 -140 117 -139 046 -127 819 -128 089 -112 910
Kreditförluster årsbasis, netto, exkl. Insurance -618 512 -560 469 -556 184 -511 276 -512 356 -451 640
Kreditförlustnivå, exkl. Insurance, % 2,2% 2,0% 2,1% 2,0% 2,1% 1,9%
             
Rörelseresultat 377 970 374 728 393 662 373 645 344 525 371 450
Rörelseresultat exkl engångskostnader 377 970 374 728 393 662 373 645 344 525 371 450
             
Periodens resultat 293 876 283 848 305 687 288 714 265 166 289 305
Periodens resultat exkl. engångskostnader 293 876 283 848 305 687 288 714 265 166 289 305
 
Ingående balans utlåning till allmänheten 24 068 795 23 218 416
Ingående balans utlåning till allmänheten, enligt IFRS9 27 956 576 27 469 905 26 625 900 25 134 034 23 647 823
Utlåning till allmänheten, brutto 31 797 126 30 544 612 30 175 235 29 334 808 27 694 636 26 036 096
Avsättning för befarade kreditförluster -2 614 926 -2 588 036 -2 705 330 -2 708 908 -2 560 602 -1 967 301
Utlåning till allmänheten 29 182 200 27 956 576 27 469 905 26 625 900 25 134 034 24 068 795
Genomsnittlig utlåning till allmänheten 28 569 388 27 713 240 27 047 902 25 879 967 24 601 414 23 643 606
       
NBI marginal, % 11,7% 12,2% 12,3% 12,7% 12,5% 13,0%
Riskjusterad NBI-marginal, % 9,6% 10,2% 10,2% 10,7% 10,4% 11,0%
NIM, % 9,8% 10,3% 10,3% 10,7% 10,3% 10,7%
       
Ökning utlåning till allmänheten, sedan årsskiftet (med hänsyn till IB-justering IFRS 9 per 2018-01-01) 1 225 624 4 308 753 3 822 082 2 978 077 1 486 211  
Varav valutakurseffekter 527 145 391 051 877 149 1 055 692 699 695  
Ökning utlåning till allmänh. exkl. valutakurseffekter 698 479 3 917 702 2 944 933 1 922 385 786 516  
       
TSEK Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017
Eget kapital 6 693 786 6 348 541 6 468 022 6 184 542 6 210 113 6 188 830
Immateriella tillgångar 2 044 818 1 973 681 2 028 646 2 036 369 1 964 867 1 877 167
Eget kapital exkl. immateriella tillgångar 4 648 968 4 374 860 4 439 376 4 148 173 4 245 246 4 311 663
       
Utdelning 570 000 390 000 495 000 330 000 525 000 360 000
Eget Kapital exkl. Imm. tillg. exkl. engångskostnader, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen* 3 512 002 3 510 034 3 530 977 3 459 407 3 393 586 3 617 564
             
Aktieägartillskott
Genomsnittliga engångskostn efter skatt inkl. aktieägartillskott
             
Genomsnittligt eget kapital 6 521 164 6 408 282 6 326 282 6 197 328 6 030 101 6 210 792
Genomsnittliga immateriella tillgångar 2 009 250 2 001 164 2 032 508 2 000 618 1 921 017 1 874 276
Genomsnittligt eget kapital exkl. immateriella tillgångar 4 511 914 4 407 118 4 293 774 4 196 710 4 109 084 4 336 516
Genomsnittligt eget kapital exkl. immateriella tillgångar och engångskostnader och aktieägartillskott 4 511 914 4 407 118 4 293 774 4 196 710 4 109 084 4 336 516
             
Avkastn. på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, (RoTE), % 26,1% 25,8% 28,5% 27,5% 25,8% 26,7%
Avkastn. på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, exkl. engångskostnader (RoTE), % 26,1% 25,8% 28,5% 27,5% 25,8% 26,7%
             
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, (RoTE), exkl. engångsposter, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen, %* 33,5% 32,3% 34,6% 33,4% 31,3% 32,0%
             
Kärnprimärkapital 3 952 797 3 919 078 3 841 696 3 754 486 3 523 556 3 431 848
Total kapitalbas 4 556 729 4 281 305 4 274 290 4 198 046 3 970 622 3 905 079
Riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 30 191 230 29 217 913 27 932 370 27 232 333 26 035 165 25 166 936
Kärnprimärkapitalrelation 13,1% 13,4% 13,8% 13,8% 13,5% 13,6%
Utgående justering för kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål* 480 806 559 018 350 150 350 444 269 160 276 836
             
             
TSEK 31 mar 2018-
31 mar 2019
31 dec 2017-
31 dec 2018
30 sep 2017-
30 sep 2018
30 jun 2017-
30 jun 2018
31 mars 2017-
31 mar 2018
31 dec 2016-
31 dec 2017
             
Ökning utlåning till allmänheten, rullande 12 månader 4 048 166 3 887 781 4 251 489 4 315 234 3 420 929 2 864 514
Valutakurseffekter 163 260 399 872 863 931 1 017 476 258 415 -206 148
Ökning utlåning till allmänh. exkl. valutakurseffekter 3 884 906 3 487 909 3 387 558 3 297 758 3 162 514 3 070 662
             
             
*Under det fjärde kvartalet 2018 har det finansiella kapitalmålet för kärnprimärkapitalrelationen sänkts från över 12,5% till över 11,5%.