Finansiell data

Avstämning av alternativa nyckeltal            
TSEK Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Ränteintäkter 835 380 849 294 845 642 838 673 833 427 792 842
Räntekostnader -104 507 -104 299 -105 000 -105 678 -107 767 -90 465
Räntenetto Insurance 3 930 4 245 4 384 3 887 3 633 3 347
Räntenetto exkl. Insurance 726 943 740 750 736 258 729 108 722 027 699 030
   
Rörelsekostnader före kreditförluster -361 089 -364 909 -370 380 -352 723 -360 649 -363 315
 - varav rörelsekostnader Insurance -27 367 -25 997 -21 027 -24 090 -24 947 -27 217
Rörelseintäkter 931 587 897 176 944 746 925 311 913 248 895 913
 - varav rörelseintäkter Insurance 69 261 17 266 60 312 52 129 53 574 58 718
K/I före kreditförluster, % 38,8% 40,7% 39,2% 38,1% 39,5% 40,6%
           
Rörelsekostnader före kreditförluster, exkl. Insurance -334 922 -338 912 -349 353 -328 633 -335 702 -336 098
Rörelseintäkter, exkl. Insurance 862 326 879 910 884 434 873 182 859 674 837 195
K/I före kreditförluster, exkl. Insurance, % 38,8% 38,5% 39,5% 37,6% 39,0% 40,1%
           
Kreditförluster, netto, exkl. Insurance -201 293 -262 983 -209 955 -157 038 -147 833 -154 628
Kreditförluster årsbasis, netto, exkl. Insurance -805 172 -1 051 932 -839 820 -628 152 -591 332 -618 512
Kreditförlustnivå, exkl. Insurance, % 2,6% 3,4% 2,7% 2,0% 2,0% 2,2%
           
Rörelseresultat 369 205 269 284 364 411 415 550 404 766 377 970
           
Periodens resultat 289 171 208 268 289 390 320 200 312 844 293 876
   
Ingående balans utlåning till allmänheten, enligt IAS 39  
Ingående balans utlåning till allmänheten 31 147 648 31 344 787 31 125 342 30 322 736 29 182 200 27 956 576
Utlåning till allmänheten, brutto 33 924 536 34 207 703 34 223 426 33 995 878 33 068 886 31 797 126
Avsättning för befarade kreditförluster -3 071 235 -3 060 055 -2 878 639 -2 870 536 -2 746 151 -2 614 926
Utlåning till allmänheten 30 853 301 31 147 648 31 344 787 31 125 342 30 322 736 29 182 200
Genomsnittlig utlåning till allmänheten 31 000 475 31 246 218 31 235 065 30 724 039 29 752 468 28 569 388
       
NBI marginal, % 11,1% 11,3% 11,3% 11,4% 11,6% 11,7%
Riskjusterad NBI-marginal, % 8,5% 7,9% 8,6% 9,3% 9,6% 9,6%
NIM, % 9,4% 9,5% 9,4% 9,5% 9,7% 9,8%
       
Ökning utlåning till allmänheten, sedan årsskiftet (med hänsyn till IB-justering IFRS 9 per 2018-01-01) -491 486 -197 139 3 388 211 3 168 766 2 366 160 1 225 624
Varav valutakurseffekter -767 423 -294 205 384 545 758 907 734 768 527 145
Ökning utlåning till allmänheten, exkl. valutakurseffekter 275 937 97 066 3 003 666 2 409 859 1 631 392 698 479
         
TSEK Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Eget kapital 7 530 017 7 243 663 7 141 246 6 937 960 6 627 318 6 693 786
Immateriella anläggningstillgångar 1 956 081 1 958 993 2 063 405 2 079 577 2 089 941 2 044 818
Eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar 5 573 936 5 284 670 5 077 841 4 858 383 4 537 377 4 648 968
       
Utdelning 668 720 615 000 420 000 547 500 360 000 570 000
Eget Kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar exkl. engångskostnader, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen* 4 018 538 4 002 945 3 838 016 3 676 583 3 642 760 3 512 002
           
Aktieägartillskott  
Genomsnittliga engångskostn efter skatt inkl. aktieägartillskott  
           
Genomsnittligt eget kapital 7 386 840 7 192 454 7 039 603 6 782 639 6 660 552 6 521 164
Genomsnittliga immateriella anläggningstillgångar 1 957 537 2 011 199 2 071 491 2 084 759 2 067 380 2 009 250
Genomsnittligt eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar 5 429 303 5 181 256 4 968 112 4 697 880 4 593 172 4 511 914
Genomsnittligt eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar och engångskostnader och aktieägartillskott 5 429 303 5 181 256 4 968 112 4 697 880 4 593 172 4 511 914
           
Avkastn. på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), % 21,3% 16,1% 23,3% 27,3% 27,2% 26,1%
Avkastn. på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, exkl. engångskostnader (RoTE), % 21,3% 16,1% 23,3% 27,3% 27,2% 26,1%
           
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), exkl. engångsposter, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen, %* 28,8% 20,8% 30,2% 34,8% 34,4% 33,5%
           
Kärnprimärkapital 4 398 053 4 201 637 4 222 959 4 159 680 4 049 544 3 952 797
Total kapitalbas 5 137 558 4 966 601 5 070 962 4 731 746 4 638 789 4 556 729
Riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 30 732 590 30 675 065 31 089 935 30 561 786 30 952 384 30 191 230
Kärnprimärkapitalrelation 14,3% 13,7% 13,6% 13,6% 13,1% 13,1%
Utgående justering för kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål* 863 805 674 005 647 616 645 075 490 020 480 806
           
           
TSEK 30 jun 2019-
30 jun 2020
31 mars 2019-
31 mars 2020
31 dec 2018-
31 dec 2019
30 sep 2018-
30 sep 2019
30 jun 2018-
30 jun 2019
31 mar 2018-
31 mar 2019
           
Ökning utlåning till allmänheten, rullande 12 månader -491 486 1 965 448 3 388 211 3 655 437 3 696 836 4 048 166
Valutakurseffekter -767 423 -594 030 384 545 200 822 -20 199 163 260
Ökning utlåning till allmänh. exkl. valutakurseffekter 275 937 2 559 478 3 003 666 3 454 615 3 717 035 3 884 906
             
             
*Under det fjärde kvartalet 2018 har det finansiella kapitalmålet för kärnprimärkapitalrelationen sänkts från över 12,5% till över 11,5%.