Finansiell data

Avstämning av alternativa nyckeltal            
TSEK Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Ränteintäkter 779 868 777 564 703 401 706 608 671 714 671 840
Räntekostnader -81 691 -80 686 -74 214 -71 782 -68 265 -67 324
Räntenetto Insurance 2 666 3 956 2 999 3 065 3 719 2 910
Räntenetto exkl. Insurance 695 511 692 922 626 188 631 761 599 730 601 606
 
Rörelsekostnader före kreditförluster -348 110 -366 171 -332 921 -323 499 -305 130 -328 188
 - varav rörelsekostnader Insurance -22 570 -25 023 -22 403 -21 782 -20 264 -25 107
Rörelseintäkter 880 818 867 635 805 535 807 859 769 112 765 995
 - varav rörelseintäkter Insurance 49 895 47 618 42 739 42 133 39 019 45 707
K/I före kreditförluster, % 39,5% 42,2% 41,3% 40,0% 39,7% 42,8%
             
Rörelsekostnader före kreditförluster, exkl. Insurance -325 540 -341 148 -310 518 -301 717 -284 866 -303 081
Rörelseintäkter, exkl. Insurance 830 923 820 017 762 796 765 726 730 093 720 288
K/I före kreditförluster, exkl. Insurance, % 39,2% 41,6% 40,7% 39,4% 39,0% 42,1%
             
Engångskostnad sanktionsavgift Finansinspektionen 0 0 0 0 0 0
Summa engångskostnader före skatt 0 0 0 0 0 0
Summa engångskostnader efter skatt 0 0 0 0 0 0
             
Kreditförluster, netto, exkl. Insurance -139 046 -127 819 -128 089 -112 910 -99 880 -97 787
Kreditförluster årsbasis, netto, exkl. Insurance -556 184 -511 276 -512 356 -451 640 -399 520 -391 148
Kreditförlustnivå, exkl. Insurance, % 2,1% 2,0% 2,1% 1,9% 1,8% 1,8%
             
Rörelseresultat 393 662 373 645 344 525 371 450 364 102 340 020
Rörelseresultat exkl engångskostnader 393 662 373 645 344 525 371 450 364 102 340 020
             
Periodens resultat 305 687 288 714 265 166 289 305 280 467 263 153
Periodens resultat exkl. engångskostnader 305 687 288 714 265 166 289 305 280 467 263 153
 
Ingående balans utlåning till allmänheten 24 068 795 23 218 416 22 310 666 21 713 105
Ingående balans utlåning till allmänheten, enligt IFRS9 26 625 900 25 134 034 23 647 823
Utlåning till allmänheten, brutto 30 175 235 29 334 808 27 694 636 26 036 096 25 100 624 24 120 589
Avsättning för befarade kreditförluster -2 705 330 -2 708 908 -2 560 602 -1 967 301 -1 882 208 -1 809 923
Utlåning till allmänheten 27 469 905 26 625 900 25 134 034 24 068 795 23 218 416 22 310 666
Genomsnittlig utlåning till allmänheten 27 047 902 25 879 967 24 601 414 23 643 606 22 764 541 22 011 886
       
NBI marginal, % 12,3% 12,7% 12,5% 13,0% 12,8% 13,1%
Riskjusterad NBI-marginal, % 10,2% 10,7% 10,4% 11,0% 11,1% 11,3%
NIM, % 10,3% 10,7% 10,3% 10,7% 10,5% 10,9%
       
Ökning utlåning till allmänheten, sedan årsskiftet 3 822 082 2 978 077 1 486 211      
Valutakurseffekter 877 149 1 055 692 699 695      
Ökning utlåning till allmänh. exkl. valutakurseffekter 2 944 933 1 922 385 786 516      
       
TSEK Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Eget kapital 6 468 022 6 184 542 6 210 113 6 188 830 6 232 753 5 937 935
Immateriella tillgångar 2 028 646 2 036 369 1 964 867 1 877 167 1 871 384 1 847 564
Eget kapital exkl. immateriella tillgångar 4 439 376 4 148 173 4 245 246 4 311 663 4 361 369 4 090 371
       
Utdelning 495 000 330 000 525 000 360 000 450 000 300 000
Eget Kapital exkl. Imm. tillg. exkl. engångskostnader, justerat för 12,5% kärnprimärkapitalrelation, justerat för beslutad utdelning fg. år och avdragen utdelning innevarande år 3 530 977 3 459 407 3 393 586 3 617 564 3 577 367 3 558 643
             
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Genomsnittliga engångskostn efter skatt inkl. aktieägartillskott 0 0 0 0 0
             
Genomsnittligt eget kapital 6 326 282 6 197 328 6 030 101 6 210 792 6 085 344 6 131 588
Genomsnittliga immateriella tillgångar 2 032 508 2 000 618 1 921 017 1 874 276 1 859 474 1 860 227
Genomsnittligt eget kapital exkl. immateriella tillgångar 4 293 774 4 196 710 4 109 084 4 336 516 4 225 870 4 271 361
Genomsnittligt eget kapital exkl. immateriella tillgångar och engångskostnader och aktieägartillskott 4 293 774 4 196 710 4 109 084 4 336 516 4 225 870 4 271 361
             
Avkastn. på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, (RoTE), % 28,5% 27,5% 25,8% 26,7% 26,5% 24,6%
Avkastn. på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, exkl. engångskostnader (RoTE), % 28,5% 27,5% 25,8% 26,7% 26,5% 24,6%
             
Avkastn. på eget kapital exkl. Immateriella tillgångar, % (RoTE) exkl. engångskostnader, justerat för kärnprimärkapital 12,5%, beslutad utdelning fg år och avdragen utdelning innevarande år 34,6% 33,4% 31,3% 32,0% 31,4% 29,6%
             
Kärnprimärkapital 3 841 696 3 754 486 3 523 556 3 431 848 3 369 426 3 264 439
Total kapitalbas 4 274 290 4 198 046 3 970 622 3 905 079 3 853 510 3 754 279
Riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 27 932 370 27 232 333 26 035 165 25 166 936 24 146 858 24 492 010
Kärnprimärkapitalrelation 13,8% 13,8% 13,5% 13,6% 14,0% 13,3%
Utgående justering för kärnprimärkapitalrelation 12,5% 350 150 350 444 269 160 276 836 351 069 195 936
             
             
TSEK 30 sep 2017-
30 sep 2018
30 jun 2017-
30 jun 2018
31 mars 2017-
31 mar 2018
31 dec 2016-
31 dec 2017
30 sep 2016-
30 sep 2017
30 jun 2016-
30 jun 2017
             
Ökning utlåning till allmänheten, rullande 12 månader 4 251 489 4 315 234 3 420 929 2 864 514 2 625 707 2 714 210
Valutakurseffekter 863 931 1 017 476 258 415 -206 148 -302 436 131 853
Ökning utlåning till allmänh. exkl. valutakurseffekter 3 387 558 3 297 758 3 162 514 3 070 662 2 928 143 2 582 357