Finansiell data

Avstämning av alternativa nyckeltal            
TSEK Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Ränteintäkter 838 673 833 427 792 842 802 021 779 868 777 564
Räntekostnader -105 678 -107 767 -90 465 -87 434 -81 691 -80 686
Räntenetto Insurance 3 887 3 633 3 347 2 956 2 666 3 956
Räntenetto exkl. Insurance 729 108 722 027 699 030 711 631 695 511 692 922
 
Rörelsekostnader före kreditförluster -352 723 -360 649 -363 315 -368 521 -348 110 -366 171
 - varav rörelsekostnader Insurance -24 090 -24 947 -27 217 -24 114 -22 570 -25 023
Rörelseintäkter 925 311 913 248 895 913 883 366 880 818 867 635
 - varav rörelseintäkter Insurance 52 129 53 574 58 718 37 271 49 895 47 618
K/I före kreditförluster, % 38,1% 39,5% 40,6% 41,7% 39,5% 42,2%
             
Rörelsekostnader före kreditförluster, exkl. Insurance -328 633 -335 702 -336 098 -344 407 -325 540 -341 148
Rörelseintäkter, exkl. Insurance 873 182 859 674 837 195 846 095 830 923 820 017
K/I före kreditförluster, exkl. Insurance, % 37,6% 39,0% 40,1% 40,7% 39,2% 41,6%
             
Engångskostnader 0 0 0 0 0 0
Summa engångskostnader före skatt 0 0 0 0 0 0
Summa engångskostnader efter skatt 0 0 0 0 0 0
             
Kreditförluster, netto, exkl. Insurance -157 038 -147 833 -154 628 -140 117 -139 046 -127 819
Kreditförluster årsbasis, netto, exkl. Insurance -628 152 -591 332 -618 512 -560 469 -556 184 -511 276
Kreditförlustnivå, exkl. Insurance, % 2,0% 2,0% 2,2% 2,0% 2,1% 2,0%
             
Rörelseresultat 415 550 404 766 377 970 374 728 393 662 373 645
Rörelseresultat exkl engångskostnader 415 550 404 766 377 970 374 728 393 662 373 645
           
Periodens resultat 320 200 312 844 293 876 283 848 305 687 288 714
Periodens resultat exkl. engångskostnader 320 200 312 844 293 876 283 848 305 687 288 714
 
Ingående balans utlåning till allmänheten, enligt IAS 39
Ingående balans utlåning till allmänheten 30 322 736 29 182 200 27 956 576 27 469 905 26 625 900 25 134 034
Utlåning till allmänheten, brutto 33 995 878 33 068 886 31 797 126 30 544 612 30 175 235 29 334 808
Avsättning för befarade kreditförluster -2 870 536 -2 746 151 -2 614 926 -2 588 036 -2 705 330 -2 708 908
Utlåning till allmänheten 31 125 342 30 322 736 29 182 200 27 956 576 27 469 905 26 625 900
Genomsnittlig utlåning till allmänheten 30 724 039 29 752 468 28 569 388 27 713 240 27 047 902 25 879 967
         
NBI marginal, % 11,4% 11,6% 11,7% 12,2% 12,3% 12,7%
Riskjusterad NBI-marginal, % 9,3% 9,6% 9,6% 10,2% 10,2% 10,7%
NIM, % 9,5% 9,7% 9,8% 10,3% 10,3% 10,7%
         
Ökning utlåning till allmänheten, sedan årsskiftet (med hänsyn till IB-justering IFRS 9 per 2018-01-01) 3 168 766 2 366 160 1 225 624 4 308 753 3 822 082 2 978 077
Varav valutakurseffekter 758 907 734 768 527 145 391 051 877 149 1 055 692
Ökning utlåning till allmänheten, exkl. valutakurseffekter 2 409 859 1 631 392 698 479 3 917 702 2 944 933 1 922 385
         
TSEK Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Eget kapital 6 937 960 6 627 318 6 693 786 6 348 541 6 468 022 6 184 542
Immateriella anläggningstillgångar 2 079 577 2 089 941 2 044 818 1 973 681 2 028 646 2 036 369
Eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar 4 858 383 4 537 377 4 648 968 4 374 860 4 439 376 4 148 173
       
Utdelning 547 500 360 000 570 000 390 000 495 000 330 000
Eget Kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar exkl. engångskostnader, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen* 3 676 583 3 642 760 3 512 002 3 510 034 3 530 977 3 459 407
             
Aktieägartillskott
Genomsnittliga engångskostn efter skatt inkl. aktieägartillskott
             
Genomsnittligt eget kapital 6 782 639 6 660 552 6 521 164 6 408 282 6 326 282 6 197 328
Genomsnittliga immateriella anläggningstillgångar 2 084 759 2 067 380 2 009 250 2 001 164 2 032 508 2 000 618
Genomsnittligt eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar 4 697 880 4 593 172 4 511 914 4 407 118 4 293 774 4 196 710
Genomsnittligt eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar och engångskostnader och aktieägartillskott 4 697 880 4 593 172 4 511 914 4 407 118 4 293 774 4 196 710
             
Avkastn. på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), % 27,3% 27,2% 26,1% 25,8% 28,5% 27,5%
Avkastn. på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, exkl. engångskostnader (RoTE), % 27,3% 27,2% 26,1% 25,8% 28,5% 27,5%
           
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), exkl. engångsposter, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen, %* 34,8% 34,4% 33,5% 32,3% 34,6% 33,4%
             
Kärnprimärkapital 4 159 680 4 049 544 3 952 797 3 919 078 3 841 696 3 754 486
Total kapitalbas 4 731 746 4 638 789 4 556 729 4 281 305 4 274 290 4 198 046
Riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 30 561 786 30 952 384 30 191 230 29 217 913 27 932 370 27 232 333
Kärnprimärkapitalrelation 13,6% 13,1% 13,1% 13,4% 13,8% 13,8%
Utgående justering för kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål* 645 075 490 020 480 806 559 018 350 150 350 444
           
           
TSEK 30 sep 2018-
30 sep 2019
30 jun 2018-
30 jun 2019
31 mar 2018-
31 mar 2019
31 dec 2017-
31 dec 2018
30 sep 2017-
30 sep 2018
30 jun 2017-
30 jun 2018
           
Ökning utlåning till allmänheten, rullande 12 månader 3 655 437 3 696 836 4 048 166 3 887 781 4 251 489 4 315 234
Valutakurseffekter 200 822 -20 199 163 260 399 872 863 931 1 017 476
Ökning utlåning till allmänh. exkl. valutakurseffekter 3 454 615 3 717 035 3 884 906 3 487 909 3 387 558 3 297 758
             
             
*Under det fjärde kvartalet 2018 har det finansiella kapitalmålet för kärnprimärkapitalrelationen sänkts från över 12,5% till över 11,5%.