Finansiell data

Avstämning av alternativa nyckeltal            
TSEK Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Ränteintäkter 802 021 779 868 777 564 703 401 706 608 671 714
Räntekostnader -87 434 -81 691 -80 686 -74 214 -71 782 -68 265
Räntenetto Insurance 2 956 2 666 3 956 2 999 3 065 3 719
Räntenetto exkl. Insurance 711 631 695 511 692 922 626 188 631 761 599 730
 
Rörelsekostnader före kreditförluster -368 521 -348 110 -366 171 -332 921 -323 499 -305 130
 - varav rörelsekostnader Insurance -24 114 -22 570 -25 023 -22 403 -21 782 -20 264
Rörelseintäkter 883 366 880 818 867 635 805 535 807 859 769 112
 - varav rörelseintäkter Insurance 37 271 49 895 47 618 42 739 42 133 39 019
K/I före kreditförluster, % 41,7% 39,5% 42,2% 41,3% 40,0% 39,7%
             
Rörelsekostnader före kreditförluster, exkl. Insurance -344 407 -325 540 -341 148 -310 518 -301 717 -284 866
Rörelseintäkter, exkl. Insurance 846 095 830 923 820 017 762 796 765 726 730 093
K/I före kreditförluster, exkl. Insurance, % 40,7% 39,2% 41,6% 40,7% 39,4% 39,0%
             
Engångskostnad sanktionsavgift Finansinspektionen 0 0 0 0 0 0
Summa engångskostnader före skatt 0 0 0 0 0 0
Summa engångskostnader efter skatt 0 0 0 0 0 0
             
Kreditförluster, netto, exkl. Insurance -140 117 -139 046 -127 819 -128 089 -112 910 -99 880
Kreditförluster årsbasis, netto, exkl. Insurance -560 469 -556 184 -511 276 -512 356 -451 640 -399 520
Kreditförlustnivå, exkl. Insurance, % 2,0% 2,1% 2,0% 2,1% 1,9% 1,8%
             
Rörelseresultat 374 728 393 662 373 645 344 525 371 450 364 102
Rörelseresultat exkl engångskostnader 374 728 393 662 373 645 344 525 371 450 364 102
             
Periodens resultat 283 848 305 687 288 714 265 166 289 305 280 467
Periodens resultat exkl. engångskostnader 283 848 305 687 288 714 265 166 289 305 280 467
 
Ingående balans utlåning till allmänheten 24 068 795 23 218 416 22 310 666
Ingående balans utlåning till allmänheten, enligt IFRS9 27 469 905 26 625 900 25 134 034 23 647 823
Utlåning till allmänheten, brutto 30 544 612 30 175 235 29 334 808 27 694 636 26 036 096 25 100 624
Avsättning för befarade kreditförluster -2 588 036 -2 705 330 -2 708 908 -2 560 602 -1 967 301 -1 882 208
Utlåning till allmänheten 27 956 576 27 469 905 26 625 900 25 134 034 24 068 795 23 218 416
Genomsnittlig utlåning till allmänheten 27 713 240 27 047 902 25 879 967 24 601 414 23 643 606 22 764 541
       
NBI marginal, % 12,2% 12,3% 12,7% 12,5% 13,0% 12,8%
Riskjusterad NBI-marginal, % 10,2% 10,2% 10,7% 10,4% 11,0% 11,1%
NIM, % 10,3% 10,3% 10,7% 10,3% 10,7% 10,5%
       
Ökning utlåning till allmänheten, sedan årsskiftet (med hänsyn till IB-justering IFRS 9 per 2018-01-01) 4 308 753 3 822 082 2 978 077 1 486 211    
Varav valutakurseffekter 391 051 877 149 1 055 692 699 695    
Ökning utlåning till allmänh. exkl. valutakurseffekter 3 917 702 2 944 933 1 922 385 786 516    
       
TSEK Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Eget kapital 6 348 541 6 468 022 6 184 542 6 210 113 6 188 830 6 232 753
Immateriella tillgångar 1 973 681 2 028 646 2 036 369 1 964 867 1 877 167 1 871 384
Eget kapital exkl. immateriella tillgångar 4 374 860 4 439 376 4 148 173 4 245 246 4 311 663 4 361 369
       
Utdelning 390 000 495 000 330 000 525 000 360 000 450 000
Eget Kapital exkl. Imm. tillg. exkl. engångskostnader, justerat för 11,5% (12,5) kärnprimärkapitalrelation, justerat för beslutad utdelning fg. år och avdragen utdelning innevarande år* 3 510 034 3 530 977 3 459 407 3 393 586 3 617 564 3 577 367
             
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Genomsnittliga engångskostn efter skatt inkl. aktieägartillskott 0 0 0 0
             
Genomsnittligt eget kapital 6 408 282 6 326 282 6 197 328 6 030 101 6 210 792 6 085 344
Genomsnittliga immateriella tillgångar 2 001 164 2 032 508 2 000 618 1 921 017 1 874 276 1 859 474
Genomsnittligt eget kapital exkl. immateriella tillgångar 4 407 118 4 293 774 4 196 710 4 109 084 4 336 516 4 225 870
Genomsnittligt eget kapital exkl. immateriella tillgångar och engångskostnader och aktieägartillskott 4 407 118 4 293 774 4 196 710 4 109 084 4 336 516 4 225 870
             
Avkastn. på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, (RoTE), % 25,8% 28,5% 27,5% 25,8% 26,7% 26,5%
Avkastn. på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, exkl. engångskostnader (RoTE), % 25,8% 28,5% 27,5% 25,8% 26,7% 26,5%
             
Avkastn. på eget kapital exkl. Immateriella tillgångar, % (RoTE) exkl. engångskostnader, justerat för kärnprimärkapital 11,5% (12,5), beslutad utdelning fg år och avdragen utdelning innevarande år* 32,3% 34,6% 33,4% 31,3% 32,0% 31,4%
             
Kärnprimärkapital 3 919 078 3 841 696 3 754 486 3 523 556 3 431 848 3 369 426
Total kapitalbas 4 281 305 4 274 290 4 198 046 3 970 622 3 905 079 3 853 510
Riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 29 217 913 27 932 370 27 232 333 26 035 165 25 166 936 24 146 858
Kärnprimärkapitalrelation 13,4% 13,8% 13,8% 13,5% 13,6% 14,0%
Utgående justering för kärnprimärkapitalrelation 11,5% (12,5)* 559 018 350 150 350 444 269 160 276 836 351 069
             
             
TSEK 31 dec 2017-
31 dec 2018
30 sep 2017-
30 sep 2018
30 jun 2017-
30 jun 2018
31 mars 2017-
31 mar 2018
31 dec 2016-
31 dec 2017
30 sep 2016-
30 sep 2017
             
Ökning utlåning till allmänheten, rullande 12 månader 3 887 781 4 251 489 4 315 234 3 420 929 2 864 514 2 625 707
Valutakurseffekter 399 872 863 931 1 017 476 258 415 -206 148 -302 436
Ökning utlåning till allmänh. exkl. valutakurseffekter 3 487 909 3 387 558 3 297 758 3 162 514 3 070 662 2 928 143