Finansiell data

Avstämning av alternativa nyckeltal            
TSEK Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Ränteintäkter 833 427 792 842 802 021 779 868 777 564 703 401
Räntekostnader -107 767 -90 465 -87 434 -81 691 -80 686 -74 214
Räntenetto Insurance 3 633 3 347 2 956 2 666 3 956 2 999
Räntenetto exkl. Insurance 722 027 699 030 711 631 695 511 692 922 626 188
 
Rörelsekostnader före kreditförluster -360 649 -363 315 -368 521 -348 110 -366 171 -332 921
 - varav rörelsekostnader Insurance -24 947 -27 217 -24 114 -22 570 -25 023 -22 403
Rörelseintäkter 913 248 895 913 883 366 880 818 867 635 805 535
 - varav rörelseintäkter Insurance 53 574 58 718 37 271 49 895 47 618 42 739
K/I före kreditförluster, % 39,5% 40,6% 41,7% 39,5% 42,2% 41,3%
             
Rörelsekostnader före kreditförluster, exkl. Insurance -335 702 -336 098 -344 407 -325 540 -341 148 -310 518
Rörelseintäkter, exkl. Insurance 859 674 837 195 846 095 830 923 820 017 762 796
K/I före kreditförluster, exkl. Insurance, % 39,0% 40,1% 40,7% 39,2% 41,6% 40,7%
             
Engångskostnader 0 0 0 0 0 0
Summa engångskostnader före skatt 0 0 0 0 0 0
Summa engångskostnader efter skatt 0 0 0 0 0 0
             
Kreditförluster, netto, exkl. Insurance -147 833 -154 628 -140 117 -139 046 -127 819 -128 089
Kreditförluster årsbasis, netto, exkl. Insurance -591 332 -618 512 -560 469 -556 184 -511 276 -512 356
Kreditförlustnivå, exkl. Insurance, % 2,0% 2,2% 2,0% 2,1% 2,0% 2,1%
             
Rörelseresultat 404 766 377 970 374 728 393 662 373 645 344 525
Rörelseresultat exkl engångskostnader 404 766 377 970 374 728 393 662 373 645 344 525
           
Periodens resultat 312 844 293 876 283 848 305 687 288 714 265 166
Periodens resultat exkl. engångskostnader 312 844 293 876 283 848 305 687 288 714 265 166
 
Ingående balans utlåning till allmänheten, enligt IAS 39 24 068 795
Ingående balans utlåning till allmänheten 29 182 200 27 956 576 27 469 905 26 625 900 25 134 034 23 647 823
Utlåning till allmänheten, brutto 33 068 886 31 797 126 30 544 612 30 175 235 29 334 808 27 694 636
Avsättning för befarade kreditförluster -2 746 151 -2 614 926 -2 588 036 -2 705 330 -2 708 908 -2 560 602
Utlåning till allmänheten 30 322 736 29 182 200 27 956 576 27 469 905 26 625 900 25 134 034
Genomsnittlig utlåning till allmänheten 29 752 468 28 569 388 27 713 240 27 047 902 25 879 967 24 601 414
         
NBI marginal, % 11,6% 11,7% 12,2% 12,3% 12,7% 12,5%
Riskjusterad NBI-marginal, % 9,6% 9,6% 10,2% 10,2% 10,7% 10,4%
NIM, % 9,7% 9,8% 10,3% 10,3% 10,7% 10,3%
         
Ökning utlåning till allmänheten, sedan årsskiftet (med hänsyn till IB-justering IFRS 9 per 2018-01-01) 2 366 160 1 225 624 4 308 753 3 822 082 2 978 077 1 486 211
Varav valutakurseffekter 734 768 527 145 391 051 877 149 1 055 692 699 695
Ökning utlåning till allmänheten, exkl. valutakurseffekter 1 631 392 698 479 3 917 702 2 944 933 1 922 385 786 516
         
TSEK Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Eget kapital 6 627 318 6 693 786 6 348 541 6 468 022 6 184 542 6 210 113
Immateriella anläggningstillgångar 2 089 941 2 044 818 1 973 681 2 028 646 2 036 369 1 964 867
Eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar 4 537 377 4 648 968 4 374 860 4 439 376 4 148 173 4 245 246
       
Utdelning 360 000 570 000 390 000 495 000 330 000 525 000
Eget Kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar exkl. engångskostnader, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen* 3 642 760 3 512 002 3 510 034 3 530 977 3 459 407 3 393 586
             
Aktieägartillskott
Genomsnittliga engångskostn efter skatt inkl. aktieägartillskott
             
Genomsnittligt eget kapital 6 660 552 6 521 164 6 408 282 6 326 282 6 197 328 6 030 101
Genomsnittliga immateriella anläggningstillgångar 2 067 380 2 009 250 2 001 164 2 032 508 2 000 618 1 921 017
Genomsnittligt eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar 4 593 172 4 511 914 4 407 118 4 293 774 4 196 710 4 109 084
Genomsnittligt eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar och engångskostnader och aktieägartillskott 4 593 172 4 511 914 4 407 118 4 293 774 4 196 710 4 109 084
             
Avkastn. på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), % 27,2% 26,1% 25,8% 28,5% 27,5% 25,8%
Avkastn. på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, exkl. engångskostnader (RoTE), % 27,2% 26,1% 25,8% 28,5% 27,5% 25,8%
           
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), exkl. engångsposter, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen, %* 34,4% 33,5% 32,3% 34,6% 33,4% 31,3%
             
Kärnprimärkapital 4 049 544 3 952 797 3 919 078 3 841 696 3 754 486 3 523 556
Total kapitalbas 4 638 789 4 556 729 4 281 305 4 274 290 4 198 046 3 970 622
Riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 30 952 384 30 191 230 29 217 913 27 932 370 27 232 333 26 035 165
Kärnprimärkapitalrelation 13,1% 13,1% 13,4% 13,8% 13,8% 13,5%
Utgående justering för kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål* 490 020 480 806 559 018 350 150 350 444 269 160
           
           
TSEK 30 jun 2018-
30 jun 2019
31 mar 2018-
31 mar 2019
31 dec 2017-
31 dec 2018
30 sep 2017-
30 sep 2018
30 jun 2017-
30 jun 2018
31 mar 2017-
31 mar 2018
           
Ökning utlåning till allmänheten, rullande 12 månader 3 696 836 4 048 166 3 887 781 4 251 489 4 315 234 3 420 929
Valutakurseffekter -20 199 163 260 399 872 863 931 1 017 476 258 415
Ökning utlåning till allmänh. exkl. valutakurseffekter 3 717 035 3 884 906 3 487 909 3 387 558 3 297 758 3 162 514
             
             
*Under det fjärde kvartalet 2018 har det finansiella kapitalmålet för kärnprimärkapitalrelationen sänkts från över 12,5% till över 11,5%.