Finansiell data

Resultaträkning          
TSEK Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018
Ränteintäkter 849 294 845 642 838 673 833 427 792 842 802 021
Räntekostnader -104 299 -105 000 -105 678 -107 767 -90 465 -87 434
Provisionsintäkter 48 132 55 282 62 513 55 501 49 397 56 260
Provisionskostnader, bankrörelsen -16 086 -15 880 -16 017 -15 124 -13 421 -16 346
Premieintäkter, netto 228 164 231 470 231 563 218 638 214 838 212 696
Försäkringsersättningar, netto -56 473 -55 488 -58 118 -53 879 -55 456 -54 566
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -53 897 -59 244 -63 523 -62 104 -57 213 -55 552
Nettoresultat av finansiella transaktioner -50 574 -15 684 -7 112 -3 193 3 453 -26 653
Övriga rörelseintäkter 52 915 63 648 43 010 47 749 51 938 52 940
Summa rörelseintäkter 897 176 944 746 925 311 913 248 895 913 883 366
           
Allmänna administrationskostnader -309 630 -316 387 -295 392 -299 836 -289 147 -309 235
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -27 174 -21 270 -22 094 -22 596 -21 682 -13 296
Övriga rörelsekostnader -28 105 -32 723 -35 237 -38 217 -52 486 -45 990
Summa kostnader före kreditförluster -364 909 -370 380 -352 723 -360 649 -363 315 -368 521
           
Resultat före kreditförluster 532 267 574 366 572 588 552 599 532 598 514 845
           
Kreditförluster, netto -262 983 -209 955 -157 038 -147 833 -154 628 -140 117
Rörelseresultat 269 284 364 411 415 550 404 766 377 970 374 728
           
Skatt på periodens resultat -61 016 -75 021 -95 350 -91 922 -84 094 -90 880
Periodens resultat 208 268 289 390 320 200 312 844 293 876 283 848