Finansiell data

Resultaträkning            
TSEK Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Ränteintäkter 833 427 792 842 802 021 779 868 777 564 703 401
Räntekostnader -107 767 -90 465 -87 434 -81 691 -80 686 -74 214
Provisionsintäkter 55 501 49 397 56 260 54 668 53 045 53 863
Provisionskostnader, bankrörelsen -15 124 -13 421 -16 346 -14 216 -13 864 -12 664
Premieintäkter, netto 218 638 214 838 212 696 209 047 204 479 199 932
Försäkringsersättningar, netto -53 879 -55 456 -54 566 -59 240 -56 819 -55 586
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -62 104 -57 213 -55 552 -53 745 -53 626 -57 422
Nettoresultat av finansiella transaktioner -3 193 3 453 -26 653 -3 600 -4 824 -12 852
Övriga rörelseintäkter 47 749 51 938 52 940 49 727 42 366 61 077
Summa rörelseintäkter 913 248 895 913 883 366 880 818 867 635 805 535
           
Allmänna administrationskostnader -299 836 -289 147 -309 235 -282 512 -305 045 -281 447
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -22 596 -21 682 -13 296 -13 823 -11 766 -10 154
Övriga rörelsekostnader -38 217 -52 486 -45 990 -51 775 -49 360 -41 320
Summa kostnader före kreditförluster -360 649 -363 315 -368 521 -348 110 -366 171 -332 921
           
Resultat före kreditförluster 552 599 532 598 514 845 532 708 501 464 472 614
           
Kreditförluster, netto -147 833 -154 628 -140 117 -139 046 -127 819 -128 089
Rörelseresultat 404 766 377 970 374 728 393 662 373 645 344 525
           
Skatt på periodens resultat -91 922 -84 094 -90 880 -87 975 -84 931 -79 359
Periodens resultat 312 844 293 876 283 848 305 687 288 714 265 166