Finansiell data

Resultaträkning    
TSEK Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Ränteintäkter 774 619 799 601 835 380 849 294 845 642 838 673
Räntekostnader -93 237 -97 556 -104 507 -104 299 -105 000 -105 678
Provisionsintäkter 45 037 49 651 43 304 48 132 55 282 62 513
Provisionskostnader, bankrörelsen -15 580 -17 968 -14 001 -16 086 -15 880 -16 017
Premieintäkter, netto 231 184 224 426 227 068 228 164 231 470 231 563
Försäkringsersättningar, netto -56 827 -59 346 -59 550 -56 473 -55 488 -58 118
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -61 796 -57 266 -59 324 -53 897 -59 244 -63 523
Nettoresultat av finansiella transaktioner -4 608 18 801 20 783 -50 574 -15 684 -7 112
Övriga rörelseintäkter 57 609 47 404 42 434 52 915 63 648 43 010
Summa rörelseintäkter 876 401 907 747 931 587 897 176 944 746 925 311
           
Allmänna administrationskostnader -313 804 -277 845 -304 875 -309 630 -316 387 -295 392
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -64 009 -31 665 -26 929 -27 174 -21 270 -22 094
Övriga rörelsekostnader -35 515 -22 956 -29 285 -28 105 -32 723 -35 237
Summa kostnader före kreditförluster -413 328 -332 466 -361 089 -364 909 -370 380 -352 723
           
Resultat före kreditförluster 463 073 575 281 570 498 532 267 574 366 572 588
           
Kreditförluster, netto -195 116 -194 980 -201 293 -262 983 -209 955 -157 038
Rörelseresultat 267 957 380 301 369 205 269 284 364 411 415 550
           
Skatt på periodens resultat -67 640 -124 397 -80 034 -61 016 -75 021 -95 350
Periodens resultat 200 317 255 904 289 171 208 268 289 390 320 200