Finansiell data

Resultaträkning      
TSEK Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019
Ränteintäkter 799 601 835 380 849 294 845 642 838 673 833 427
Räntekostnader -97 556 -104 507 -104 299 -105 000 -105 678 -107 767
Provisionsintäkter 49 651 43 304 48 132 55 282 62 513 55 501
Provisionskostnader, bankrörelsen -17 968 -14 001 -16 086 -15 880 -16 017 -15 124
Premieintäkter, netto 224 426 227 068 228 164 231 470 231 563 218 638
Försäkringsersättningar, netto -59 346 -59 550 -56 473 -55 488 -58 118 -53 879
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -57 266 -59 324 -53 897 -59 244 -63 523 -62 104
Nettoresultat av finansiella transaktioner 18 801 20 783 -50 574 -15 684 -7 112 -3 193
Övriga rörelseintäkter 47 404 42 434 52 915 63 648 43 010 47 749
Summa rörelseintäkter 907 747 931 587 897 176 944 746 925 311 913 248
           
Allmänna administrationskostnader -277 845 -304 875 -309 630 -316 387 -295 392 -299 836
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -31 665 -26 929 -27 174 -21 270 -22 094 -22 596
Övriga rörelsekostnader -22 956 -29 285 -28 105 -32 723 -35 237 -38 217
Summa kostnader före kreditförluster -332 466 -361 089 -364 909 -370 380 -352 723 -360 649
           
Resultat före kreditförluster 575 281 570 498 532 267 574 366 572 588 552 599
           
Kreditförluster, netto -194 980 -201 293 -262 983 -209 955 -157 038 -147 833
Rörelseresultat 380 301 369 205 269 284 364 411 415 550 404 766
           
Skatt på periodens resultat -124 397 -80 034 -61 016 -75 021 -95 350 -91 922
Periodens resultat 255 904 289 171 208 268 289 390 320 200 312 844