Finansiell data

Resultaträkning            
TSEK Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Ränteintäkter 802 021 779 868 777 564 703 401 706 608 671 714
Räntekostnader -87 434 -81 691 -80 686 -74 214 -71 782 -68 265
Provisionsintäkter 56 260 54 668 53 045 53 863 47 107 56 210
Provisionskostnader, bankrörelsen -16 346 -14 216 -13 864 -12 664 -14 650 -17 562
Premieintäkter, netto 212 696 209 047 204 479 199 932 194 251 202 191
Försäkringsersättningar, netto -54 566 -59 240 -56 819 -55 586 -55 576 -69 318
  -55 552 -53 745 -53 626 -57 422 -48 311 -47 307
Nettoresultat av finansiella transaktioner -26 653 -3 600 -4 824 -12 852 -5 852 -6 270
Resultat från andelar i koncernföretag            
Övriga rörelseintäkter 52 940 49 727 42 366 61 077 56 064 47 719
Summa rörelseintäkter 883 366 880 818 867 635 805 535 807 859 769 112
             
Allmänna administrationskostnader -309 235 -282 512 -305 045 -281 447 -275 440 -251 953
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -13 296 -13 823 -11 766 -10 154 -9 143 -8 828
Övriga rörelsekostnader -45 990 -51 775 -49 360 -41 320 -38 916 -44 349
Summa kostnader före kreditförluster -368 521 -348 110 -366 171 -332 921 -323 499 -305 130
             
Resultat före kreditförluster 514 845 532 708 501 464 472 614 484 360 463 982
             
Kreditförluster, netto -140 117 -139 046 -127 819 -128 089 -112 910 -99 880
Rörelseresultat 374 728 393 662 373 645 344 525 371 450 364 102
             
Skatt på periodens resultat -90 880 -87 975 -84 931 -79 359 -82 145 -83 635
Periodens resultat 283 848 305 687 288 714 265 166 289 305 280 467