Finansiell data

Resultaträkning            
TSEK Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Ränteintäkter 845 642 838 673 833 427 792 842 802 021 779 868
Räntekostnader -105 000 -105 678 -107 767 -90 465 -87 434 -81 691
Provisionsintäkter 55 282 62 513 55 501 49 397 56 260 54 668
Provisionskostnader, bankrörelsen -15 880 -16 017 -15 124 -13 421 -16 346 -14 216
Premieintäkter, netto 231 470 231 563 218 638 214 838 212 696 209 047
Försäkringsersättningar, netto -55 488 -58 118 -53 879 -55 456 -54 566 -59 240
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -59 244 -63 523 -62 104 -57 213 -55 552 -53 745
Nettoresultat av finansiella transaktioner -15 684 -7 112 -3 193 3 453 -26 653 -3 600
Övriga rörelseintäkter 63 648 43 010 47 749 51 938 52 940 49 727
Summa rörelseintäkter 944 746 925 311 913 248 895 913 883 366 880 818
           
Allmänna administrationskostnader -316 387 -295 392 -299 836 -289 147 -309 235 -282 512
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -21 270 -22 094 -22 596 -21 682 -13 296 -13 823
Övriga rörelsekostnader -32 723 -35 237 -38 217 -52 486 -45 990 -51 775
Summa kostnader före kreditförluster -370 380 -352 723 -360 649 -363 315 -368 521 -348 110
           
Resultat före kreditförluster 574 366 572 588 552 599 532 598 514 845 532 708
           
Kreditförluster, netto -209 955 -157 038 -147 833 -154 628 -140 117 -139 046
Rörelseresultat 364 411 415 550 404 766 377 970 374 728 393 662
           
Skatt på periodens resultat -75 021 -95 350 -91 922 -84 094 -90 880 -87 975
Periodens resultat 289 390 320 200 312 844 293 876 283 848 305 687