Finansiell data

Resultaträkning i sammandrag          
TSEK Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Ränteintäkter 703 401 706 608 671 714 671 840 636 658
Räntekostnader -74 214 -71 782 -68 265 -67 324 -60 785
Provisionsintäkter 53 863 47 107 56 210 58 315 72 313
Provisionskostnader, bankrörelsen -12 664 -14 650 -17 562 -17 530 -13 388
Premieintäkter, netto 199 932 194 251 202 191 191 783 210 114
Försäkringsersättningar, netto -55 586 -55 576 -69 318 -56 672 -67 172
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -57 422 -48 311 -47 307 -60 892 -69 913
Nettoresultat av finansiella transaktioner -12 852 -5 852 -6 270 4 340 -1 187
Resultat från andelar i koncernföretag          
Övriga rörelseintäkter 61 077 56 064 47 719 42 135 41 739
Summa rörelseintäkter 805 535 807 859 769 112 765 995 748 379
           
Allmänna administrationskostnader -281 447 -275 440 -251 953 -270 731 -267 628
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -10 154 -9 143 -8 828 -8 727 -8 585
Övriga rörelsekostnader -41 320 -38 916 -44 349 -48 730 -47 631
Summa kostnader före kreditförluster -332 921 -323 499 -305 130 -328 188 -323 844
           
Resultat före kreditförluster 472 614 484 360 463 982 437 807 424 535
           
Kreditförluster, netto -128 089 -112 910 -99 880 -97 787 -102 877
Rörelseresultat 344 525 371 450 364 102 340 020 321 658
           
Skatt på periodens resultat -79 359 -82 145 -83 635 -76 867 -74 550
Periodens resultat 265 166 289 305 280 467 263 153 247 108