Finansiell data

Resultaträkning        
TSEK Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Ränteintäkter 835 380 849 294 845 642 838 673 833 427 792 842
Räntekostnader -104 507 -104 299 -105 000 -105 678 -107 767 -90 465
Provisionsintäkter 43 304 48 132 55 282 62 513 55 501 49 397
Provisionskostnader, bankrörelsen -14 001 -16 086 -15 880 -16 017 -15 124 -13 421
Premieintäkter, netto 227 068 228 164 231 470 231 563 218 638 214 838
Försäkringsersättningar, netto -59 550 -56 473 -55 488 -58 118 -53 879 -55 456
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -59 324 -53 897 -59 244 -63 523 -62 104 -57 213
Nettoresultat av finansiella transaktioner 20 783 -50 574 -15 684 -7 112 -3 193 3 453
Övriga rörelseintäkter 42 434 52 915 63 648 43 010 47 749 51 938
Summa rörelseintäkter 931 587 897 176 944 746 925 311 913 248 895 913
           
Allmänna administrationskostnader -304 875 -309 630 -316 387 -295 392 -299 836 -289 147
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -26 929 -27 174 -21 270 -22 094 -22 596 -21 682
Övriga rörelsekostnader -29 285 -28 105 -32 723 -35 237 -38 217 -52 486
Summa kostnader före kreditförluster -361 089 -364 909 -370 380 -352 723 -360 649 -363 315
           
Resultat före kreditförluster 570 498 532 267 574 366 572 588 552 599 532 598
           
Kreditförluster, netto -201 293 -262 983 -209 955 -157 038 -147 833 -154 628
Rörelseresultat 369 205 269 284 364 411 415 550 404 766 377 970
           
Skatt på periodens resultat -80 034 -61 016 -75 021 -95 350 -91 922 -84 094
Periodens resultat 289 171 208 268 289 390 320 200 312 844 293 876