Ersättning ledande befattningshavare

Årsstämman 2019 beslutade att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2020.

Ersättning till ledande befattningshavare ska beslutas av styrelsen i enlighet med interna riktlinjer och krav som är baserade på från tid till annan gällande föreskrifter om ersättningssystem i bank- respektive försäkringsverksamheten.

Ledande befattningshavares ersättning kan omfatta fast lön, långsiktiga incitamentsprogram, pension och övriga förmåner. Till kretsen av ledande befattningshavare utgår ingen form av bonus eller annan rörlig ersättning.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för bolagets aktie som kommer aktieägarna till del. Den sammanlagda ersättningen, även i samband med att anställning upphör, ska motverka osunt risktagande.

Beslut om långsiktiga incitamentsprogram ska fattas av bolagsstämman.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda. I undantagsfall ska det dock kunna utgå pensionsförmåner enligt gällande kollektivavtal, såsom mellan Svensk Handel, Unionen & Akademikerförbunden.

Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader. För verkställande direktören ska en uppsägningstid om högst 18 månader gälla. Inga avgångsvederlag ska utgå.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av ledande befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.