EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Erbjudandepriset för Resurs börsintroduktion fastställt till 55 kronor per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

Resurs Holding AB (publ) (”Resurs” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet av Bolagets aktier (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandepriset har fastställts till 55 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolaget om 11 000 miljoner kronor.
  • Antalet aktier i Erbjudandet utökades i enlighet med villkoren i Erbjudandet med 4 933 334 aktier, vilket innebär att totalt 64 933 334 aktier säljs i Erbjudandet, motsvarande 32,5 procent av det totala antalet utestående aktier i Resurs, varav Cidron Semper Ltd.[1]säljer 29 673 008 aktier, Waldakt AB[2] säljer 24 277 915 aktier (tillsammans “Huvudägarna”) och RSF Invest AB[3]säljer 10 982 411 aktier.
  • För att täcka eventuell övertilldelning har Huvudägarna förbundit sig att sälja ytterligare högst 9 739 999 aktier, motsvarande 15 procent av antalet aktier som omfattas av det utökade Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta totalt 74 673 333 aktier, motsvarande 37,3 procent av det totala antalet utestående aktier i Resurs.
  • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 4 107 miljoner kronor, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  • Erbjudandet omfattar endast befintliga aktier. Bolaget kommer inte tillföras några medel genom försäljning av aktier i Erbjudandet.
  • Efter Erbjudandets genomförande, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Cidron Semper Ltd. och Waldakt AB inneha 33,6 procent respektive 27,5 procent av det totala antalet aktier i Resurs.
  • Av de totalt cirka 16 000 personer som anmält intresse för att teckna aktier i Erbjudandet till allmänheten har samtliga tilldelats aktier.
  • Handel i Resurs-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 29 april 2016 under kortnamnet ”RESURS”.
  • Likviddag är den 3 maj 2016.

[1] Ägs av Nordic Capital VII Limited som general partner till Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag.
[2] Kontrolleras av familjen Bengtsson.
[3] Ägs delvis av bl a medlemmar i Resurs styrelse och koncernledning.

Kenneth Nilsson, VD för Resurs kommenterar:

”Vi är stolta och tacksamma över det starka stöd och intresse vi har fått från institutionella investerare i Sverige, Europa och USA, samt från ett imponerande antal om 16 000 privatpersoner i Sverige. Vår ledande position och framtida tillväxtpotential har uppskattats av många investerare. Vår börsnotering är ett viktigt steg i att förbättra vår möjlighet att attrahera kunder och medarbetare. Vi ser fram emot dialogen med våra nya investerare och vi är dedikerade att nå våra mål.”

Martin Bengtsson, som representerar Waldakt och familjen Bengtsson, kommenterar:

“Vi kommer att ha en stabil och mångsidig aktieägarbas med välkända internationella och svenska investerare. Den starka efterfrågan på Bolagets aktier är ett bra betyg på Bolagets lönsamma tillväxt samt spännande framtidsmöjligheter. Å familjen Bengtssons vägnar ser jag fram emot att fortsätta stötta Resurs som noterat bolag.” 

Christian Frick, Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder, kommenterar:

”Ledningsgruppen och styrelsen i Resurs har samarbetat framgångsrikt för att ge stöd åt Bolagets tillväxt och utveckling till ett modernt och marknadsledande finansbolag för konsumenter. Vi gläds åt det stora intresse som såväl ankarinvesterare som andra investerare har visat Bolaget. Nordic Capital ser fram emot att fortsätta stötta och följa Resurs som ett noterat bolag.”

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ), Goldman Sachs International och Morgan Stanley & Co. International plc. är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är Joint Bookrunner i samband med Erbjudandet. Latham & Watkins (London) LLP och Mannheimer Swartling är legala rådgivare till Bolaget och Huvudägarna och Linklaters LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Sundling Wärn Partners är finansiell rådgivare till Resurs och Huvudägarna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gunilla Wikman, Investor Relation Manager, mobil: +46 707 638 125, email: gunilla.wikman@resurs.se

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementerings-åtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act och i enlighet med tillämpliga amerikanska regionala värdepapperslagar. Bolaget har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan eller Australien att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har skett genom ett prospekt som har tillhandahållits av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Sedan den 18 april 2016 har prospektet varit tillgängligt på Resurs hemsida (www.resursholding.se), Carnegies hemsida för pågående erbjudanden (www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden), SEB: s hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/prospectuses) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se). Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår prospektet.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden, såsom oförändrade politiska, legala, skattemässiga, marknadsrelaterade eller ekonomiska förhållanden, eller oförändrad tillämplig lagstiftning eller regulatorisk miljö (inklusive, men inte begränsat till redovisningsregler eller -principer och skatteregler) vilka enskilt eller sammantaget skulle vara väsentliga för Resurskoncernens resultat eller möjlighet att utöva sin bank- och försäkringsverksamhet, samt att Resurs inte blir part i någon rättslig process eller något administrativt förfarande som kan ha väsentlig betydelse för Resurskoncernen. Även om Resurs anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Vidare gäller att information, åsikter, mål och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande utgör ingen garanti för någon framtida finansiell utveckling och de slutliga utfallen för Resurs kan avvika väsentligt från de som uttryckligen eller underförstått kan anses framgå genom de framåtriktade uttalandena. Resurs uppmanar således läsare att inte förlita sig i alltför stor utsträckning på sådan uttalanden ovan. Information, uppfattningar och framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering.