Delårsrapport januari – juni 2016

1 april—30 juni 2016*

 • Utlåningen till allmänheten ökade med 38% till 19 596 MSEK. Jämfört med Q1 2016 är ökningen drygt 4% vilket ger en annualiserad ökning på cirka 18%
 • Rörelsens intäkter ökade med 22% till 710 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 51% till 309 MSEK, med 58% till 323 MSEK exkl. engångskostnader för börsnoteringen
 • Resultat per aktie ökade med 52% till 1,20 SEK
 • K/I före kreditförluster (exkl. Insurance) uppgick till 43,2% (49,4), exkl. engångskostnader 41,1% (45,0)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,9% (2,5)

1 januari—30 juni 2016*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 38% till 19 596 MSEK. Jämfört med Q4 2015 är ökningen cirka 8% vilket ger en annualiserad ökning på cirka 15%
 • Rörelsens intäkter ökade med 22% till 1 386 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 37% till 562 MSEK, med 45% till 595 MSEK exkl. engångskostnader för börsnoteringen
 • Resultat per aktie ökade med 37% till 2,18 SEK
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,3% (15,0) och total kapitalrelation uppgick till 14,4% (16,2)
 • K/I före kreditförluster (exkl. Insurance) uppgick till 45,3% (48,2), exkl. engångskostnader 42,8% (45,8)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (2,5)
 • Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, (RoTE) uppgick till 25,1% (22,9), exkl. engångskostnader 26,6% (24,1)

VD kommenterar:

Stark resultatutveckling under första halvåret

– Vi fortsätter vår stabila tillväxtresa med ytterligare ett starkt kvartal, vårt första som börsnoterat bolag.

Bra tillväxt i både utlåning och resultat
Liksom under årets första kvartal har vi under det andra kvartalet haft en kraftig tillväxt i låneboken, cirka 18 procent annualiserat, vilket är över vårt finansiella mål på medellång sikt. Detta är drivet av både ökad nyförsäljning och ett utvecklat produktutbud. Resultatet har utvecklats starkt under första halvåret och ökat med 45 procent exklusive engångskostnader för vår börsintroduktion, främst drivet av högre affärsvolymer och förbättrat räntenetto. Samtidigt har vi en fortsatt god risk- och kostnadskontroll.

Hög aktivitet i alla segment
Inom Payment Solutions är vi stolta över att under andra kvartalet ha kunnat välkomna flera nya retail finance-partners. Inom credit cards är det glädjande att se att de marknadsaktiviteter vi genomfört under året har bidragit till ökad försäljning. Utveckling av betallösningar har under kvartalet fortsatt och Resurs ligger i framkant, bland annat var vi först att lansera Masterpass i Norge under juni månad. Inom Consumer Loans är tillväxten hög, både med och utan det i fjol förvärvade yA Bank. Inom Insurance har vi också haft ett stort inflöde av nya partners.

Ökade marknadsandelar
Under halvåret kan vi se att de nordiska marknaderna har varit stabila i Sverige och Norge och något ljusnande i Finland och Danmark. Vi ser att vi tar marknadsandelar på flera områden, vilket är mycket glädjande och enligt plan.

På de finansiella marknaderna har perioden sedan vår notering varit skakig, särskilt i många länders banksektorer, både före och efter Storbritanniens omröstning om Brexit. För Resurs del ser vi dock inte några direkta följder på vare sig intäkter eller resultat. Den verksamhet vi har i Storbritannien begränsar sig till reseförsäkringar inom Insurance, vilket vi sedan tidigare beslutat oss för att avveckla på grund av låg lönsamhet.

Fortsatt kundfokus för en enklare vardag
Vår tillväxt drivs av den integrerade affärsmodell vi har inom koncernen där partnersamarbete är plattformen för vår stora och unika kunddatabas som möjliggör korsförsäljning av våra olika produkter. Vi kommer under hösten fortsätta att utveckla säljfrämjande lösningar åt våra partners med konsumenten i fokus. Våra lösningar ska fungera naturligt i våra retail-partners och konsumenters vardag, såväl digitalt som i fysisk miljö.

Resurs första kvartal som börsnoterat bolag visar på styrkan i vår affärsmodell med växande volymer och en mycket god lönsamhet. Vår starka nordiska förankring och det nära samarbetet med våra partners är nyckelfaktorer i bolagets utveckling de kommande åren.

Kenneth Nilsson,
VD Resurs Holding AB

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av andra kvartalet 2016 uppgick antalet anställda till cirka 720 personer och låneportföljen till cirka 19,6 miljarder kronor. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.

*Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade enligt IFRS. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 31. Alternativa nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under Finansiell information.
Belopp inom parentes refererar till 30 jun 2015 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2016 kl 8.00 CET.