Definitioner

Utöver finansiella definitioner enligt IFRS och kapitaltäckningsregelverket, används alternativa nyckeltal för att beskriva den underliggande verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioderna.

Begrepp Definition
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, (RoTE), % Periodens resultat som procentuell andel av genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar.
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen, (RoTE), % Periodens resultat som procentuell andel av genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen.
K/I före kreditförluster, % Kostnader före kreditförluster i relation till rörelseintäkter.
K/I före kreditförluster (exkl. Insurance), % Kostnader före kreditförluster exklusive segmentet Insurance i relation till rörelseintäkter exklusive segmentet Insurance.
Kapitalbas Summan av primärkapital och supplementärkapital.
Kreditförlustnivå, % Kreditförluster, netto exklusive segmentet Insurance i relation till genomsnittlig balans för utlåning till allmänhet.
Kärnprimärkapitalrelation, % Kärnprimärkapital i relation till riskvägt belopp enligt Finansinspektionens direktiv.
NBI marginal, % Rörelseintäkter exklusive segmentet Insurance i relation till genomsnittlig balans för utlåning till allmänhet.
NIM, % Ränteintäkter minus räntekostnader exklusive segmentet Insurance i relation till genomsnittlig balans för utlåning till allmänhet.
Premieintäkt, netto Premieintäkter beräknas som summan av premieinkomsten och förändringen i premieansvaret efter avräkning av återförsäkrares andel. Med premieintäkter avses ersättningen till försäkringsbolag för bolagets försäkringsskydd för egen räkning som gäller under perioden.
Primärkapital Summan av kärnprimärkapital och övrigt primärkapital.
Resultat per aktie, SEK Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i relation till genomsnittliga antal aktier.
Riskjusterad NBI-marginal, % NBI-marginal med avdrag för kreditförlustnivå.
Räntenetto (exkl. Insurance) Ränteintäkter minus räntekostnader med avdrag för ränteintäkter och räntekostnader Insurance.
Rörelseintäkter (exkl. Insurance) Rörelseintäkter med avdrag för rörelseintäkter Insurance.
Skadekostnadsprocent, % Försäkringsersättningar i procent av premieintäkter.
Supplementärkapital Huvudsakligen efterställda lån som inte kan räknas som primärkapital.
Tekniskt resultat Försäkringsrörelsens premieintäkter för egen räkning minus skade- och driftskostnader för egen räkning med tillägg för den kapitalavkastning som är överförd från finansrörelsen och andra tekniska intäkter.
Total kapitalrelation, % Totalt kapital i relation till riskvägt belopp enligt Finansinspektionens direktiv.
Totalkostnadsprocent, % Totalkostnadsprocent är summan av försäkringsersättningar och driftskostnader i procent av premieintäkter.
Utlåning till allmänheten Summa utlåning till allmänheten minus avsättning för befarade kreditförluster.
Utlåning till allmänheten exklusive valutakurseffekter Utlåning till allmänheten i lokal valuta, dvs exklusive valutakurseffekter.