Bolagsstyrningsstruktur

Resurs Holding är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning baseras huvudsakligen på svensk lag, Finansinspektionens föreskrifter, bolagets bolagsordning samt interna styrdokument.

Resurs Holding tillämpar reglerna i aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554) och bolagets bolagsordning, utöver detta tillämpas Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler som berör noterade bolag.

Bolagsstyrningsstruktur-ResursBank-ver2

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas från första handelsdag. Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens och andra reglers minimikrav. Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen följ eller förklara. Den innebär att bolaget inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som valts i stället samt anger skälen för detta i bolagsstyrningsrapporten.

Resurs Holding tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Resurs Holding strävar efter att följa Koden och förväntar sig inte att avvika från någon av reglerna.

Läs mer i Resurs Holdings Bolagsstyrningsrapporter.