Årsstämma den 17 juni 2020

Styrelsen i Resurs Holding har idag beslutat att årsstämman 2020 ska äga rum den 17 juni 2020. Styrelsen har vidare konstaterat att bolagets finansiella ställning är stark, men föreslår att beslut om utdelning skjuts upp och istället behandlas vid extra bolagsstämma när konsekvenserna av Covid-19 bättre kan överblickas. Resurs Holdings utdelningspolicy ligger fast.

Den 25 mars 2020 meddelade Resurs Holding att styrelsen, med anledning av det läge som Coronavirusets spridning orsakat och som en följd av Finansinspektionens tillkännagivande den 24 mars 2020 om att banker förväntas avstå med vinstutdelningar till dess rådande situation har klarnat, att ytterligare överväga frågan om utdelning samt skjuta upp årsstämman 2020 till ett senare datum.

Resurskoncernen har en stark finansiell ställning och kapitalposition, men med beaktande av det nuvarande läget till följd av Covid-19 och Finansinspektionens uppmaning, föreslår styrelsen att beslut om utdelning ej ska fattas vid årsstämman 2020. Istället avser styrelsen, när effekterna bättre kan överblickas, och om sådana förutsättningar föreligger, under hösten 2020 kalla till extra bolagsstämma för att aktieägarna ska kunna ta ställning till frågan om utdelning på nytt.

Styrelsen har även beslutat att årsstämman kommer att äga rum den 17 juni 2020. I syfte att begränsa risken för smittspridning vid årsstämman kommer Resurs Holding att vidta ett flertal åtgärder inklusive ge aktieägarna möjligheten att poströsta. Kallelse till årsstämman kommer att ske i vederbörlig ordning.

 

Mer information:
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se, +46 70 781 65 58 
Martin Bengtsson, styrelsens ordförande (e-post och tel via IR-Officer)

Denna information är sådan information som Resurs Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2020 kl. 18:30 CET.

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 750 personer och låneboken till 31,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.