Årsstämma 2019

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen 25 april 2019 klockan 10.30 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.00.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen 17 april 2019,
  • dels anmäla sin avsikt att delta senast den 17 april 2019.

Anmälan kan göras via anmälningsportal årsstämma 2019, på telefon 08-402 91 71 eller med post till Resurs Holding AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd onsdagen 17 april 2019 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt här på bolagets hemsida. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.