Antikorruption

Vår verksamhet är exponerad för korruption i form av bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism. Riskerna inom våra fyra nordiska marknader är likartade.

På Resurs arbetar vi med att förebygga brott genom att bland annat kontrollera kundens identitet när den ringer in till oss, ställa syftesrelaterade frågor till kunden i samband med att de öppnar sparkonton och genom att övervaka kunders transaktioner i syfte att spåra misstänkt penningtvätt. Finns det misstankar om några transaktioner inleder vi en undersökning för att säkerställa vad det handlar om.

Vi arbetar även mot korruption genom att utbilda våra medarbetare i vad det innebär och ger dem riktlinjer för hur de ska bete sig om de kommer i kontakt med korruption i någon form. Varje år måste samtliga medarbetare genomföra en utbildning om penningtvätt. Dessutom har vi brottsbekämpande samarbeten med myndigheter, polis och andra banker.

Mutor

Resurskoncernens affärsverksamhet ska bedrivas i enlighet med alla tillämpliga lagar och föreskrifter och på ett sätt som upprätthåller höga etiska standarder. Koncernen varken strävar efter eller godtar affärsmässiga fördelar som är baserade på olagligt, olämpligt eller oetiskt uppförande. Mutlagstiftningen motarbetar korruption genom att kriminalisera mutor och otillbörlig påverkan så att dessa inte riktas mot någon som har blivit anförtrodd uppdraget att handla för andras räkning, oavsett om detta görs för individer, företagsenheter, organisationer, dömande eller förvaltande organ, myndigheter eller kommuner eller för samhället i största allmänhet. Anställda ska kontakta Corporate Compliance Counsel om de vid något tillfälle är osäker på om en specifik förmån, till exempel en måltid, en gåva eller ett evenemang eller någon liknande förmån, är tillåten.