Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) är finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är upprättade i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) eller befintliga kapitaltäckningsregler.

Företagsledningen anser att dessa nyckeltal kompletterar de mått som definieras eller specificeras i tillämpliga regler för finansiell rapportering samt underlättar för företagsledning och analytiker i analys och utvärdering av koncernen och dess utveckling.

Användning och definition av de olika nyckeltalen anges nedan tillsammans med en total avstämning av nyckeltalen. Andra företag kan definiera eller beräkna dessa på olika sätt. Koncernens definitioner är oförändrade jämfört med tidigare perioder.

För att underlätta för läsaren och öka överskådligheten har företagsledningen valt att även visa de övriga nyckeltal som ligger till grund för de alternativa nyckeltalen, detta för att beräkning och avstämning ska kunna göras på ett fullgott sätt.

Då koncernen består av både bank- och försäkringsverksamhet följer koncernen vissa resultatmått endast för bankverksamheten, d.v.s exklusive försäkringsverksamheten (Insurance), för att ge en bättre förståelse för bankverksamhetens resultatgenerering.

Koncernen utvärderar också sin verksamhet i relation till eget kapital exklusive immateriella tillgångar, detta utgörs då av ett justerat eget kapital som har minskats med goodwill och andra immateriella tillgångar. Detta mått används för att utvärdera användningen av eget kapital. Vidare görs också analyser på måttet genom att exkludera engångskostnader och andra engångsposter såsom aktieägartillskott, när sådana finns, för att öka jämförbarheten.

För att kunna se den reella ökningen i utlåning till allmänheten följer koncernen ökningen i lokal valuta genom att exkludera valutakurseffekter i måttet ökning av utlåning till allmänheten.

Ett av koncernens finansiella mål är att kärnprimärkapitalrelationen ska överstiga 12,5%. För att kunna utvärdera och jämföra verksamheten i den konsoliderade situationen har alternativa nyckeltal tagits fram där kärnprimärkapitalrelationen beräknats till den lägsta nivån, dvs 12,5%.

Nyckeltal

Begrepp Definition
Kapitalbas Summan av primärkapital och supplementärkapital.
Kärnprimärkapitalrelation, % Kärnprimärkapital i relation till riskvägt belopp enligt Finansinspektionens direktiv.
Utlåning till allmänheten Summa utlåning till allmänheten minus avsättning för befarade kreditförluster.
Primärkapital Summan av kärnprimärkapital och övrigt primärkapital.
Supplementärkapital Huvudsakligen efterställda lån som inte kan räknas som primärkapital.

Alternativa nyckeltal

Begrepp Definition
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, (RoTE), % Periodens resultat som procentuell andel av genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar.
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, givet 12,5% kärnprimärkapitalrelation (RoTE), % Periodens resultat som procentuell andel av genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella tillgångar, vid 12,5% kärnprimärkapitalrelation.
Engångskostnader Poster som bedöms vara av engångskaraktär, dvs enstaka transaktioner som inte hänför sig till bolagets normala affärsverksamhet. Syftet är att underlätta jämförelsen av resultat mellan perioderna genom att identifiera de poster som anses störa jämförbarheten.
K/I före kreditförluster % Kostnader före kreditförluster i relation till rörelseintäkter.
K/I före kreditförluster (exkl. Insurance), % Kostnader före kreditförluster exklusive segmentet Insurance i relation till rörelseintäkter exklusive segmentet Insurance.
Kreditförlustnivå, % Kreditförluster, netto exklusive segmentet Insurance i relation till genomsnittlig balans för utlåning till allmänhet.
NBI marginal, % Rörelseintäkter exklusive segmentet Insurance i relation till genomsnittlig balans för utlåning till allmänhet.
NIM, % Ränteintäkter minus räntekostnader exklusive segmentet Insurance i relation till genomsnittlig balans för utlåning till allmänhet.
Riskjusterad NBI-marginal, % NBI-marginal med avdrag för kreditförlustnivå.
Räntenetto (exkl. Insurance) Ränteintäkter minus räntekostnader med avdrag för ränteintäkter och räntekostnader Insurance.
Rörelseintäkter (exkl. Insurance) Rörelseintäkter med avdrag för rörelseintäkter Insurance.
Utlåning till allmänheten exklusive valutakurseffekter Utlåning till allmänheten i lokal valuta, dvs exklusive valutakurseffekter.