Aktierelaterade incitamentsprogram

Vid Resurs extra bolagsstämma den 17 april 2016 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i incitamentsprogram för ledningen och nyckelanställda. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet för närvarande 49 individer och högst 8 000 000 teckningsoptioner. Hur många teckningsoptioner som var och en av medlemmarna i koncernledningen förvärvar presenteras i avsnittet ”Styrelse, koncernledning och revisor–Koncernledning” i prospektet.

Teckningsoptioner emitteras till och tecknas av Resurs dotterbolag Resurs Bank AB, och Deltagarna förvärvar teckningsoptioner från dotterbolaget till ett marknadsvärde motsvarande totalt högst 29 miljoner SEK. Det maximala antalet teckningsoptioner som får förvärvas av Deltagarna motsvarar efter optionernas utnyttjande cirka 3,8 procent av Resurs aktiekapital efter genomförandet av Erbjudandet. Cirka 850 000 teckningsoptioner kommer att innehas av Resurs Bank för tilldelning till eventuella tillkommande ledningspersoner och nyckelanställda. Teckningsoptionerna har givits ut i två separata serier. Varje Deltagare förvärvar ett visst (i vissa fall högsta) antal teckningsoptioner av respektive serie. Detta antal teckningsoptioner per Deltagare och serie är beroende av Deltagarens position inom koncernen samt det antal aktier i Resurs som Deltagaren har när programmet inleds.

Serie 2016/2019 består av högst 4 000 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas under tre teckningsperioder, den första under tvåveckorsperioden efter det senare av (a) dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2019 samt (b) andra dagen efter bolagets årsstämma 2019, den andra under tvåveckorsperioden efter dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2019, samt den tredje från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019 fram till och med den 29 november 2019. Oavsett vad som anges ovan kan teckning ske från och med den 25 november 2019 till och med den 29 november 2019.

Serie 2016/2020 består av högst 4 000 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas under tre teckningsperioder, den första under tvåveckorsperioden efter det senare av (a) dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2020 samt (b) andra dagen efter bolagets årsstämma 2020, den andra under tvåveckorsperioden efter dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2020, samt den tredje från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020 fram till och med den 27 november 2020. Oavsett vad som anges ovan kan teckning ske från och med den 23 november 2020 till och med den 27 november 2020.

Lösenpriset i serie 2016/2019 motsvarar 131,9 procent av priset i Erbjudandet, dock lägst aktiens kvotvärde. Vidare, om vid nyteckning av aktie, senaste betalkurs för bolagets aktie vid börsens stängning den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 146,1 procent av det fastställda lösenpriset, ska lösenpriset ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 146,1 procent av lösenpriset.

Lösenpriset i serie 2016/2020 motsvarar 142,5 procent av priset i Erbjudandet, dock lägst aktiens kvotvärde. Vidare, om vid nyteckning av aktie, senaste betalkurs för bolagets aktie vid börsens stängning den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 162,4 procent av det fastställda lösenpriset, ska lösenpriset ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 162,4 procent av lösenpriset.