Aktierelaterade incitamentsprogram

LTI 2019

Vid Resurs Holdings årsstämma den 25 april 2019 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i incitamentsprogram för ledningen och nyckelanställda (LTI 2019). LTI 2019 omfattar sammanlagt 1 375 678 teckningsoptioner som 22 deltagare förvärvat till marknadspris. Varje teckningsoption berättigar initialt till teckning av en aktie i bolaget. Hur många teckningsoptioner som var och en av medlemmarna i koncernledningen innehar presenteras under fliken ”Koncernledning”.

Teckningsoptionerna har emitterats till och tecknas av Resurs dotterbolag Resurs Förvaltning Norden AB, och deltagarna i LTI 2019 har förvärvat teckningsoptioner från dotterbolaget till marknadspris. Teckningsoptionerna har givits ut i en serie (2019/2022). Varje deltagare har haft rätt att förvärva teckningsoptioner motsvarande likviden från försäljningen av teckningsoptioner i serie 2016/2019 (dvs. från LTI 2016, se nedan) samt högst det antal som deltagaren överlåtit i det återköpserbjudande som årsstämman 2019 beslutade om.

Teckningsoptionerna i LTI 2019 kan utnyttjas under följande teckningsperioder: (i) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter det senare av (a) dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2022 samt (b) andra handelsdagen efter bolagets årsstämma 2022, (ii) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2022, samt (iii) från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022 fram till och med den 30 november 2022. Oavsett vad som anges ovan kan teckning ske från och med den 24 november 2022 till och med den 30 november 2022.

Teckningsoptionerna i LTI 2019 berättigar till teckning av aktier i bolaget med en initial teckningskurs om 75,60 kronor per aktie, motsvarande 131,9 procent av den för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om 5 handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen riktat erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner till deltagarna. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald för bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stängning den handelsdag som närmast föregår teckning överstiger 146,1 procent av teckningskursen enligt ovan, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda stängningskurs som överstiger 146,1 procent av teckningskursen.

LTI 2016

Sedan börsnoteringen av Resurs Holding AB under 2016 finns inom ramen för tidigare långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016) även teckningsoptioner av serie 2016/2019 och serie 2016/2020, som omfattade högst 4 000 000 teckningsoptioner i vardera serie. Dessa teckningsoptioner kan utnyttjas under tre teckningsperioder under 2019 respektive 2020 (motsvarande de perioder som gäller för LTI 2019 ovan). Sammanlagt 49 anställda har deltagit i LTI 2016. Hur många teckningsoptioner som var och en av medlemmarna i koncernledningen innehar presenteras under fliken ”Koncernledning”.

Teckningskursen i serie 2016/2019 motsvarade initialt 131,9 procent av erbjudandepriset i börsnoteringen av Resurs Holding. Vidare, om vid nyteckning av aktie, senaste betalkurs för bolagets aktie vid börsens stängning den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 146,1 procent av den fastställda teckningskursen, ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 146,1 procent av teckningskursen. Efter genomförd omräkning till följd av lämnad kontantutdelning berättigar varje teckningsoption i serie 2016/2019 till teckning av 1,19 aktier och teckningskursen uppgår till 61,10 kr per aktie.

Teckningskursen i serie 2016/2020 motsvarade initialt 142,5 procent av erbjudandepriset i börsnoteringen av Resurs Holding. Vidare, om vid nyteckning av aktie, senaste betalkurs för bolagets aktie vid börsens stängning den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 162,4 procent av den fastställda teckningskursen, ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 162,4 procent av teckningskursen. Efter genomförd omräkning till följd av lämnad kontantutdelning berättigar varje teckningsoption i serie 2016/2020 till teckning av 1,19 aktier och teckningskursen uppgår till 66,20 kr per aktie.

Antal teckningsoptioner per serie

Nedan följer en sammanställning över antalet teckningsoptioner som maximalt kunnat ges ut i respektive serie, samt aktuellt antal utestående teckningsoptioner (dvs. antalet teckningsoptioner som faktiskt förvärvats av deltagare, med avdrag för återköpta/makulerade teckningsoptioner).

Serie Maximalt antal optioner Utestående teckningsoptioner
2016/2019 4 000 000 102 500
2016/2020 4 000 000 3 090 000
2019/2022 2 840 000 1 375 678