Agenda 2030

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Resurs arbetar aktivt med att stödja en hållbar utveckling enligt FNs globala mål. Inom ramen för verksamheten har följande sex av FN:s Globala mål identifierats som möjliga för Resurs att påverka och bidra till:

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Resurs tar ansvar för människa och samhälle tex genom att sponsra idrottsföreningar som skapar miljöer där barn och ungdomar kan växa och utvecklas.
Utgångspunkten för Resurs samhällsengagemang är att verka för ett inkluderande samhälle vilket kanaliseras i de initiativ som stöttar ungas utbildning och nya på arbetsmarknaden.
Män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Resurs bedriver ett dedikerat arbete för att utveckla arbetsplatser som präglas av jämställdhet, lika villkor och mångfald.
Resurs vill bidra till arbetstillfällen och tillväxt i de länder där verksamhet finns. Grundläggande är en trygg, inkluderande och säker arbetsplats och att arbetsrättsliga regler och principer efterlevs
För Resurs är det självklart att erbjuda en inkluderande arbetsplats där olikheter tillvaratas och där all personal har lika villkor och möjligheter till individuell utveckling. Alla medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter att växa med arbetsuppgifterna.
Grundläggande för Resurs ansvarsfulla och hållbara kreditgivning är en kreditprövning som motverkar överbelåning och säkerställer en lånenivå i linje med den privatekonomiska situationen.