Affärsmodell och strategi

Resurs verksamhet är indelad i tre affärssegment som har sin utgångspunkt i de produkter och tjänster som erbjuds: Payment Solutions, som innefattar retail finance, credit cards och factoring, Consumer Loans samt Insurance. Det finns betydande synergier mellan de tre affärssegmenten, som uppkommer genom att rikta kompletterande erbjudanden till de kunder som redan finns i Resurs databas.

Kärnan i Resurs affärsmodell är de tjänster som erbjuds retail finance-partners verksamma inom detaljhandeln. Genom attraktiva finansieringslösningar i både e-handel och fysisk butik förstärks kund-lojaliteten och återköpsfrekvensen ökar. För konsumenten skapas ett mervärde genom ökad köpkraft och möjligheter till flexibla återbetalningsalternativ.

Idag finns över 6 miljoner kunder i Resurs kunddatabas och huvuddelen av dessa har först kommit i kontakt med Resurs via retail finance. Den stora kund-databasen ger möjlighet till korsförsäljning av koncernens övriga erbjudanden.

Medarbetarna är förutsättningen för Resurs framgång

Resurs är ett tjänste- och serviceföretag där motiverade medarbetare är en nyckelfaktor. Medarbetarnas kompetenser, servicekänsla och engagemang är grunden för det dagliga arbetet och gör att affärsmodellen kan fortsätta att utvecklas.

Resurs arbetar inom ramen för fyra strategiska fokusområden vilka framgångsrikt driver affärsmodellen.

Utveckling av retail finance partners

Resurs unika kunskap om detaljhandeln och dess kunder är grunden för det nära samarbetet mellan Resurs och retail finance-partners. Resurs är lyhörda inför varje handlares behov, skräddarsyr lösningar och utvecklar dessa kontinuerligt med den gemensamma ambitionen att konvertera besökande konsumenter till köpande kunder. Resurs skapar värde för handlaren genom att driva försäljning, lojalitet och tillhandahålla betallösningar som gör att kunden obehindrat kan röra sig mellan den fysiska butiken och e-handelsplatsen för att göra sina inköp och returer.

Resurs ska fortsätta att vara en innovativ aktör och ambitionen är att kontinuerligt utöka produktportföljen med nya produkter och tjänster för att både stödja handlarens affär och öka nyttan för konsumenten.

En kundupplevelse utöver det vanliga

Kunden ska alltid få en positiv upplevelse vid användning av någon av Resurs produkter eller tjänster. Oavsett om kunden vill spara, låna eller betala ska det vara enkelt, tryggt och okomplicerat. Kort sagt ska Resurs alltid vara enkla att ha att göra med. Med flexibla villkor och hög servicegrad genererar Resurs erbjudanden fler lojala och återkommande kunder för handlaren.

Genom en supportprocess med fokus på enkelhet och digitala gränssnitt nås inte bara en bättre servicenivå och kortare ledtider, utan även en ökad tillförlitlighet då den manuella hanteringen minskas. Digitaliseringen ger även goda möjligheter att skapa en helhetsbild av kundens engagemang hos Resurs och följa kundresan för att till exempel identifiera eventuella trösklar som hindrar från att enkelt och tryggt nyttja Resurs tjänster för att spara, låna eller betala.

Ett allt starkare varumärke

Resurs behov av att tillsammans med retail finance-partners bli än mer kundnära blir allt starkare. Ambitionen är också att öka kännedomen och långsiktigt stärka det egna varumärket genom att sätta Resurs Bank på kartan som en kundorienterad nischbank med stort fokus på kundupplevelsen. Med en ny kommunikations plattform som grund fortsätter nu resan med att tydliggöra syftet med verksamheten, vad Resurs Bank står för, tillsammans med att klargöra erbjudandet inom flexibla betalningslösningar.

God kundkännedom är nyckeln

Genom de drygt 6 miljoner kunder som finns i databasen är denna central i affärsmodellen och grunden för kundkommunikationen, både genom att tillhandahålla kundinformation och möjliggöra korsförsäljning av övriga produkter och tjänster. I databasen samlas information om kundernas kreditanvändning, betalningsmönster och kredithistorik, vilket underlättar bedömningen av såväl potentiellt intresse för olika produkter och tjänster som en aktuell risknivå. Möjligheterna till korsförsäljning har även en positiv påverkan på anskaffningskostnaderna.