Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som ska ge förslag avseende ordförande på bolagsstämmor, styrelsekandidater, inklusive vem som ska vara styrelseordförande, ersättning till vardera styrelseledamot och ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till revisor och förslag till valberedningsinstruktion till årsstämma, som ska gälla tills vidare.

Vid årsstämman den 28 april 2017 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren. Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina ledamöter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska normalt sett offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning.

Den 15 september 2017 meddelade Bolaget att valberedning utsetts inför årsstämman 2018. Den 31 augusti 2017 var de fyra största aktieägarna i Resurs Holding Waldakt AB (familjen Bengtsson) med 28,6% av aktier och röster, Nordic Capital via Cidron Semper Ltd (26,2 %), Swedbank Robur Fonder (9,3 %) och Andra AP-Fonden (3,2 %). Swedbank Robur har avsagt sig sin plats i valberedningen och därför har Handelsbanken Fonder AB (1,8 %) såsom femte största ägare tillfrågats.

På grund av förändrad ägarbild har Handelsbanken Fonder AB avsagt sig sin plats som en följd av minskat aktieinnehav. Enligt valberedningsinstruktionen kan valberedningen utse en ersättare, varför Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt har blivit tillfrågad att utse en ledamot såsom femte största ägare (1,6 % per den 31 oktober 2017). Swedbank Robur Fonder har också fått frågan men har sedan tidigare avsagt sig sin plats i valberedningen inför årsstämman 2018.

Ny sammansättning av valberedningen inför årsstämman 2018 såsom meddelat 24 november 2017, är nu Martin Bengtsson såsom ordförande, Waldakt AB; Robert Furuhjelm, Cidron Semper Ltd; Ulrika Danielsson, Andra AP-fonden; Annelie Enquist, Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt och Jan Samuelson, Resurs Holdings styrelseordförande.

För att valberedningen skulle ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ombads aktieägare att lämna förslag senast den 28 februari 2018. Den 7 mars 2018 lämnade Valberedningen årsstämman 2018 sitt förslag till styrelse. Valberedningens förslag kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida.

Resurs Holdings årsstämma 2018 kommer att äga rum den 27 april 2018 klockan 11.00 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, i Helsingborg.