Finansiella mål och utfall

De finansiella målen för Resurs Holding beslutades av styrelsen inför koncernens börsnotering i april 2016. Målen gäller på medellång sikt vilket definieras som tre till fyra år.

Syftet med målen är att aktieägarna ska kunna följa hur koncernen utvecklas mätt i vissa givna nyckeltal i förhållande till ambitionsnivån. Resurs Holdings resultat har under 2016 överträffat flera av målen samt är på god väg att uppfylla resterande mål.

Tillväxt av låneboken

Tillväxt av låneboken

Målet är att den totala utlåningen ska växa organiskt med cirka 10 procent per år. Utfallet för 2016 blev en tillväxt av den totala utlåningen med 17 procent. Den starka tillväxten är primärt driven av affärssegmentet Consumer Loans.

Låneboken omfattar affärssegmenten Consumer Loans och Payment Solutions. Payment Solutions hade en tillväxt på 11 procent. Orsaken är att flera nya retail finance-partners har tillkommit under året, vilket gjort att affären ökat. Inom Consumer Loans har Resurs tagit marknadsandelar på en växande marknad. Tack vare en framgångsrik korsförsäljning mot kunder i databasen har tillväxten varit högre än målet. Tillväxten var 21 procent i affärsområdet.

Nettobankintäktsmarginal (NBI-marginal)

Nettobankintäktsmarginal

Målet är att NBI-marginalen, exklusive Insurance, ska vara i linje med de senaste årens nivåer, vilket motsvarar 13–15 procent (2013–2015). Utfallet för 2016 blev 13,6 procent, vilket kan jämföras med 13,8 procent 2015. En av orsakerna till minskningen är att man inom EU under 2015 beslutade att förändra det regelverk som styr kortavgiftsintäkterna. Detta fick effekt från april 2016 och därmed blev Resurs kortavgiftsintäkter 30 MSEK lägre jämfört med föregående år. På resultatnivå har Resurs kompenserat för nedgången genom sänkta fasta kostnader. Därutöver har yA Bank som förvärvades i slutet av 2015 en lägre marginal än Resurs Bank.

Kostnads/intäktsrelationen

Kostnads/intäktsrelationen

Målet är att sänka K/I-talet exklusive Insurance och justerat för engångskostnader till 40 procent inom målperioden. Utfallet blev 42,2 procent under 2016 vilket är ett steg i rätt riktning och kan jämföras med 43,4 procent under 2015.

Generellt medför Resurs sätt att bedriva retail finance-verksamhet något högre kostnader än vid annan utlåningsverksamhet. Detta beror på att Resurs valt att ha en aktiv säljkår som stöttar retail finance-partners med service, utbildning och en tillgänglig kundsupport. Affärsmodellen är dock i hög grad skalbar för tillväxt utan att kostnaderna ökas. yA Bank har en positiv inverkan på K/I-talet på grund av dess mindre interna säljkår. Resurs bedömer att koncernen är på god väg att nå 40-procentsmålet inom målperioden.

Kreditförluster

Kreditförluster

Målet är en kreditförlustnivå i linje med de senaste årens nivåer, vilket motsvarar 2–3 procent (2013-2015). Utfallet blev 1,9 procent. Resurs Holdings 40-åriga erfarenhet av konsumentkrediter ger en bra överblick över kundbeteenden och historien visar att kreditförluster rör sig långsamt och relativt förutsägbart.

Kärnprimärkapitalrelation

Kärnprimärkapitalrelation

Målet är att kärnprimärkapitalrelationen ska överstiga 12,5 procent samt att den totala kapitalrelationen ska överstiga 14,5 procent. Utfallet för kärnprimärkapitalrelationen blev 13,2 procent, alltså väl över både målet och kärnkapitalkravet som ligger på 9,8 procent.

Den totala kapitalrelationen för 2016 blev 14,1 procent. Detta tar hänsyn till den föreslagna utdelningen om 3 kronor per aktie. Efter periodens utgång har Resurs Bank AB emitterat efterställda Tier 2-obligationer om 300 miljoner kronor. Detta har, efter periodens utgång, återställt den totala kapitalrelationen till över 14,5 procent.

Avkastning på eget kapital (RoTE)

Avkastning på eget kapital

Målet är en avkastning på eget kapital på 30 procent, givet 12,5 procents kärnprimärkapitalrelation och justerat för engångskostnader. Utfallet av RoTE för 2016, givet 12,5 procent kärnprimärkapital, var 27,0 procent. Även här tog Resurs ett steg i rätt riktning, jämfört med 24,8 procent 2015. Detta mål skall ses som en konsekvens av övriga mål.

Utdelning

Utdelning

Målet är att dela ut minst 50 procent av årets vinst till aktieägarna. Styrelsen föreslår till årsstämman 2017 en utdelning om 3 kronor per aktie, vilket motsvarar 66 procent av 2016 års vinst per aktie.