Finansiell data

Resultaträkning i sammandrag
TSEK Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Ränteintäkter 706 608 671 714 671 840 636 658 635 348 626 961 608 073
Räntekostnader -71 782 -68 265 -67 324 -60 785 -62 943 -61 348 -55 910
Provisionsintäkter 47 107 56 210 58 315 72 313 53 098 57 414 55 106
Provisionskostnader, bankrörelsen -14 650 -17 562 -17 530 -13 388 -11 533 -12 787 -12 221
Premieintäkter, netto 194 251 202 191 191 783 210 114 197 726 218 982 245 732
Försäkringsersättningar, netto -55 576 -69 318 -56 672 -67 172 -81 447 -84 142 -95 193
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -48 311 -47 307 -60 892 -69 913 -83 494 -77 504 -87 762
Nettoresultat av finansiella transaktioner -5 852 -6 270 4 340 -1 187 1 149 759 2 254
Resultat från andelar i koncernföretag -1 678
Övriga rörelseintäkter 56 064 47 719 42 135 41 739 45 516 48 548 51 216
Summa rörelseintäkter 807 859 769 112 765 995 748 379 693 420 716 883 709 617
 
Allmänna administrationskostnader -275 440 -251 953 -270 731 -267 628 -264 208 -277 540 -261 867
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -9 143 -8 828 -8 727 -8 585 -8 217 -8 388 -7 363
Övriga rörelsekostnader -38 916 -44 349 -48 730 -47 631 -50 404 -35 407 -40 594
Summa kostnader före kreditförluster -323 499 -305 130 -328 188 -323 844 -322 829 -321 335 -309 824
Resultat före kreditförluster 484 360 463 982 437 807 424 535 370 591 395 548 399 793
Kreditförluster, netto -112 910 -99 880 -97 787 -102 877 -94 884 -93 669 -90 532
Rörelseresultat 371 450 364 102 340 020 321 658 275 707 301 879 309 261
Skatt på periodens resultat -82 145 -83 635 -76 867 -74 550 -31 433 -77 008 -69 377
Periodens resultat 289 305 280 467 263 153 247 108 244 274 224 871 239 884