Finansiell data

Resultaträkning i sammandrag
TSEK Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Ränteintäkter 671 840 636 658 635 348 626 961 608 073
Räntekostnader -67 324 -60 785 -62 943 -61 348 -55 910
Provisionsintäkter 58 315 72 313 53 098 57 414 55 106
Provisionskostnader, bankrörelsen -17 530 -13 388 -11 533 -12 787 -12 221
Premieintäkter, netto 191 783 210 114 197 726 218 982 245 732
Försäkringsersättningar, netto -56 672 -67 172 -81 447 -84 142 -95 193
Provisionskostnader försäkringsrörelsen -60 892 -69 913 -83 494 -77 504 -87 762
Nettoresultat av finansiella transaktioner 4 340 -1 187 1 149 759 2 254
Resultat från andelar i koncernföretag 0 -1 678
Övriga rörelseintäkter 42 135 41 739 45 516 48 548 51 216
Summa rörelseintäkter 765 995 748 379 693 420 716 883 709 617
 
Allmänna administrationskostnader -270 731 -267 628 -264 208 -277 540 -261 867
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -8 727 -8 585 -8 217 -8 388 -7 363
Övriga rörelsekostnader -48 730 -47 631 -50 404 -35 407 -40 594
Summa kostnader före kreditförluster -328 188 -323 844 -322 829 -321 335 -309 824
Resultat före kreditförluster 437 807 424 535 370 591 395 548 399 793
Kreditförluster, netto -97 787 -102 877 -94 884 -93 669 -90 532
Rörelseresultat 340 020 321 658 275 707 301 879 309 261
Skatt på periodens resultat -76 867 -74 550 -31 433 -77 008 -69 377
Periodens resultat 263 153 247 108 244 274 224 871 239 884