Extra bolagsstämma 2017

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredag den 27 oktober 2017 klockan 10.00 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken lördagen 21 oktober 2017. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 20 oktober 2017, dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 23 oktober 2017.

Anmälan kan göras

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd fredagen den 20 oktober 2017 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.