Årsstämma 2018

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredag den 27 april 2018 klockan 11.00 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken lördagen den 21 april 2018. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 20 april 2018, dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 23 april 2018.

Anmälan kan göras via anmälningsportal Resurs Holding årsstämma 2018, på telefon 08-402 91 71 eller med post till Resurs Holding AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd fredagen den 20 april 2018 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt här på bolagets hemsida. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.