Alternativa nyckeltal

Vissa nyckeltal som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.

Skälen till användning av de olika nyckeltalen, definitioner och avstämning av nyckeltalen mot information i de finansiella rapporterna anges nedan. Andra företag kan definiera eller beräkna dessa åtgärder på olika sätt. Koncernens definitioner är oförändrade jämfört med tidigare perioder.

Resultatmått för bankverksamheten (exklusive Insurance)

Då koncernen består av både bank- och försäkringsverksamhet följer vi ränteintäkter minus räntekostnader, rörelsekostnader samt rörelseintäkter och kostnader före kreditförluster för bankverksamheten separat (d.v.s. exklusive Insurance) för att ge en bättre förståelse för bankverksamhetens resultatgenerering.

Resultatmått för koncernen exklusive engångskostnader för börsnotering

I samband med börsnoteringen uppkom ej återkommande kostnader. För att få en förståelse för resultatet som koncernen genererar exklusive dessa engångskostnader följer vi rörelseresultatet och periodens resultat exklusive engångskostnader för börsnoteringen.

Resultatmått för koncernen exklusive engångskostnad för sanktionsavgift

Under 2015 lämnade vi in en anmälan till Finansinspektionen om historisk felaktig rapportering. Under tredje kvartalet fick vi en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. Enligt avtal med vår huvudägare Nordic Capital fick vi samtidigt ett ovillkorat aktieägartillskott på 15 miljoner kronor. För att få en förståelse för resultatet som koncernen genererar exklusive dessa engångskostnader följer vi rörelseresultatet och periodens resultat exklusive engångskostnaden för sanktionsavgiften.

Ökning utlåning till allmänheten exklusive valutakurseffekter

För att kunna se den reella ökningen i utlåning till allmänheten följer vi ökningen i lokal valuta.

Genomsnittligt eget kapital exklusive immateriella tillgångar

Vi utvärderar också vår verksamhet i relation till eget kapital exklusive immateriella tillgångar. Detta utgör ett justerat eget kapital som har minskats med goodwill och andra immateriella tillgångar. Detta mått används för att utvärdera vår användning av eget kapital.